VASTUVÕTT

Kursustele registreerumisel sõlmitakse kooli pidaja (Pärnu Vabahariduskeskus SA) ja õppija või õppija esindaja vaheline koolitusleping, milles on sätestatud poolte kohustused ja mille alusel kooli pidaja esitab õppemaksu tasumiseks e-postiga arve vastavate maksetähtaegadega.

 

Registreerimisvorm (ülalpeetvatele) / registreerimisvorm täiskasvanutele moodustab koolituslepingu lahutamatu osa. Alaealise õppija ja tööandja poolt koolitatava täiskasvanud õppija puhul tuleb registreerimislehele kanda ka kursuse eest tasuja kontaktandmed ja arve saatmiseks e-posti aadress ning andmete muutumisest kohe koolile teatada.

 

Kui õppijal ei ole võimalik kursusel jätkata, tuleb sellest kohe koolile kirjaliku avaldusega teatada. Leping lõpetatakse avalduse esitamise kuu viimasel päeval.

 

Hinnakirjas näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust.

Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu ei muudeta.

 

Kursusetasu maksmine toimub arve alusel vastavalt hinnakirjale ja koolituslepingule: võimalik on tasuda täies ulatuses õppetöö alustamisel või võrdsete osadena õppeperioodi jooksul. Õppemaksu/kursusetasu maksmisel pangaülekandega märkida maksekorralduse selgituses: arve number, õppija nimi ja õppegrupi nimetus, mille leiate sõlmitud lepingust.

 

Tasutud õppetasu saab esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26 (täiskasvanute täiendõppes ainult keeleõppe koolituskulu ja huvikoolis õppija koolituskulu, kui ta on selle tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune). Kui olete lepingus teatanud õpilase ja õppija esindaja korrektsed isikukoodid, edastab Jana Trink Erakool Maksu- ja Tolliametile andmed Teie tasutud koolituskulude kohta.

 

Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis: nr 1128.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 179278: Jana Trink Erakool, kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus.

SA Pärnu VHK omab HTM ja Keeleinspektsiooni tegevusluba A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

 

Õppemaksusoodustus kajastatakse koolituslepingus. Õppemaksusoodustuse saamiseks, õppemaksu tagastamiseks jms tuleb esitada kirjalik avaldus koos põhjendustega SA Pärnu Vabahariduskeskus juhatajale. 

ÕPPETÖÖST PUUDUMINE

 

Kui õppija ei saa mõjuval põhjusel tundi tulla, siis tuleb sellest teatada hiljemalt 24 tundi enne õppetunni algust, esmaspäevaste tundide puhul teatada reedel kl 12.00-ks.

Teatada tuleb kirjalikult info@janatrinkerakool.ee või tel: 443 1006, 5626 4884 (ka SMS, saatja nimega).

 

Vähem kui 24 tunni etteteatamise korral pole koolil kohustust tundi järele teha. Puudutud tundide eest tagasimakset ei tehta.

 

Mõjuval põhjusel puudunud õppijal on võimalik vahele jäänud õppetunnid järele teha osaledes teistes sama eriala õppegruppide tundides. Info õpetajalt või kooli kantseleist. Individuaalõppes tehakse mõjuval põhjusel puudutud tunnid järele õppija/õppija esindaja ja õpetaja kokkuleppel (informeerida kooli kantseleid).

 

Kui õppijal pikemaajalise haiguse tõttu ei ole tundide järele tegemine võimalik, siis saab esitada avalduse (koos arstitõendi koopiaga) järgmise makseperioodi õppemaksusumma ümber  arvestamiseks.

2020-08-22_Koolituse_eri_PärnuVabaharid
KINKEKAART

Kui soovite mõnele suurele või väikesele heale lapsele kinkida võimaluse uue keele või pillimängu õppimiseks, nt hääleseadetundide saamiseks vms, siis saate soetada

JTEK KINKEKAARDI

teile sobiva summaga. 

LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS

Täname!