top of page

EESTI KEEL võõrkeelena, tase A1

 

Õpiväljundid:

 • Mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides.

 • Oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta.

 • Suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata.

 • Suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul.

 • Oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb.

 • Kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi tekste (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.

EESTI KEEL võõrkeelena, A2-taseme eksamiks valmistumine

Õpiväljundid:

 • Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad oluliste valdkondadega, näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö (kuuldu mõistmine).

 • Mõistab lühikesi, lihtsaid ja selgeid tekste, milles sageli kasutatavad ja rahvusvahelise levikuga sõnad (loetu mõistmine).

 • Suhtleb igapäevaselt vastavalt olukorrale, mis nõuab otsest ja lihtsat, üldsõnalist infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel (rääkimisoskus)

 • Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi, haridust ja tööd ning väljendada oma vajadusi. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja (kirjutamine).

 

HTM (ja Keeleinspektsiooni) Tegevusluba keeleoskustasemel A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.

EESTI KEEL võõrkeelena, B1-taseme eksamiks valmistumine

Õpiväljundid:

 • Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg jne.

 • Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud päevakajaliste või õppijale huvipakkuvate teemade põhisisust;

 • Vestleb tuttaval, huvitaval või talle olulisel teemal: pere, hobid, töö, päevasündmused;

 • Kirjutab lihtsa seostatud teksti tuttaval või endale huvipakkuval teemal;

 • Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab-selgitab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

 

HTM (ja Keeleinspektsiooni) Tegevusluba keeleoskustasemel B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 30.04.2021 kk nr 1.1-3/21/79

Tööalase EESTI KEELE koolitus

Koolitus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist, keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist.

Koolituse käigus on omandatud lisaks üldkeelele (s.h suhtluskeel, grammatika) ka töötamiseks vajalik sõnavara ja väljendid erinevatel teenindusega seotud ametikohtadel.

Koolituse läbinu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevaelus, oskab rääkida endast, igapäevategevustest, oma haridusest ja töökogemustest. On võimeline alustama eestikeelset vestlust ning seda lihtsamate fraasidega arendama.

Suudab suhelda ja aru saada selgest eestikeelsest kõnest igapäevatöös, esitada vajalikke küsimusi täpsema info saamiseks.

Suudab omandatud sõnavara piires suhelda tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega.

Oskab küsida ja vastata küsimustele töövestlusel, kirjutada CV-d, avaldust ja lihtsat kirja, lugeda lihtsamaid tööalaseid tekste.

 

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

bottom of page