top of page

HISPAANIA KEEL

tase A1 ja A2

Õpiväljundid:

  • Mõistmine: Saab aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.  

  • Rääkimine: Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki õpilane ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab käsutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.  

  • Kirjutamine: Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. 
     

Õpiväljundid:

  • Mõistmine: Saab aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.  

  • Rääkimine: Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki õpilane ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab käsutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.  

  • Kirjutamine: Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. 
     

HISPAANIA KEEL tase B1 ja B2

Õppesisu:

Vaba aeg, selle planeerimine, vaba aja veetmise paigad. Tulevikus toimuvad tegevused ja sündmused.Väljendada kavatsust. Teha ettepanekuid, pakkuda alternatiive. Nõustuda ja tagasi lükata pakkumisi. Kokku leppida kohtumist, seda edasi lükata.Väljendada kohustust. Aastaajad, ilmast rääkimine. Telefonivestlused. Hotellitoa reserveerimine. Viisakusväljendid. Tervis ja nõuanded. Väljendada füüsilisi seisundeid, valu. Loodusravi. Kehaosad. Sport ja tervis. Paluda teenet. Vabandamine. Anda soovitusi. Paluda eset ja laenata. Luba küsida ja anda. Elulugu. Jutustada täpselt määratletud sündmustest inimese elus minevikus. Ajaloolistest sündmustest ja faktidest rääkimine. Kuulsad inimesed ajaloost. Curriculum vitae. Igapäevastest tegevustest, harjumustest rääkimine minevikus. Kirjeldamine minevikus. Võrdlemine: praegu ja enne. Väljendada tundeid. Reageerida kingitusele. Traditsioonilised pühad. Jutustada minevikus toimunud sündmusest ja sellega seoses olevatest asjaoludest. Hispaania ja ladina-ameerika ajakirjandus. Jutustada edasi teiselt isikult saadud teavet. Reageerimine teabele kasutades kestva mineviku ja ennemineviku aegu.

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

bottom of page