Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

HISPAANIA KEEL

tase A1 ja A2

Koolituse lõpuks õppija:

  • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt

  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)

  • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd

oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja, täita formulare

Õpiväljundid:

  • Mõistmine: Saab aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.  

  • Rääkimine: Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki õpilane ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab käsutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.  

  • Kirjutamine: Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. 
     

HISPAANIA KEEL tase B1 ja B2

Õppesisu:

Vaba aeg, selle planeerimine, vaba aja veetmise paigad. Tulevikus toimuvad tegevused ja sündmused.Väljendada kavatsust. Teha ettepanekuid, pakkuda alternatiive. Nõustuda ja tagasi lükata pakkumisi. Kokku leppida kohtumist, seda edasi lükata.Väljendada kohustust. Aastaajad, ilmast rääkimine. Telefonivestlused. Hotellitoa reserveerimine. Viisakusväljendid. Tervis ja nõuanded. Väljendada füüsilisi seisundeid, valu. Loodusravi. Kehaosad. Sport ja tervis. Paluda teenet. Vabandamine. Anda soovitusi. Paluda eset ja laenata. Luba küsida ja anda. Elulugu. Jutustada täpselt määratletud sündmustest inimese elus minevikus. Ajaloolistest sündmustest ja faktidest rääkimine. Kuulsad inimesed ajaloost. Curriculum vitae. Igapäevastest tegevustest, harjumustest rääkimine minevikus. Kirjeldamine minevikus. Võrdlemine: praegu ja enne. Väljendada tundeid. Reageerida kingitusele. Traditsioonilised pühad. Jutustada minevikus toimunud sündmusest ja sellega seoses olevatest asjaoludest. Hispaania ja ladina-ameerika ajakirjandus. Jutustada edasi teiselt isikult saadud teavet. Reageerimine teabele kasutades kestva mineviku ja ennemineviku aegu.

Grammatika:

Kindla kõneviisi olevik, kestev olevik, täisminevik, lähitulevik. Kohustuse ja lähituleviku väljendamise erinevad konstruktsioonid. Konditsionaali ja kestva mineviku kasutamine. Käskiva kõneviisi jaatava vormi kasutamine, ebareeglipärased vormid. Lihtminevik ja selle reeglipärased ja ebareeglipärased vormid. Kestev minevik, selle reeglipärased ja ebareeglipärased vormid. Täismineviku, lihtmineviku ja kestva mineviku võrdlus. Suhestada omavahel minevikus toimunud sündmusi, väljendid selleks. Kaudne kõne. Ennemineviku moodustamine ja kasutamine.