Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

                

INGLISE KEEL 

 

Tase A1

Eesmärgiks on omandada elementaarse suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti maksimaalselt kasutada võõrkeelt õppetunnis, tutvuda õpitavat sihtkeelt rääkivate maade kultuuriga. Kursuse jooksul omandatud sõnavara ning baasgrammatika on aluseks õpingute jätkamiseks.

Õpilane on motiveeritud kasutama omandatud oskusi ning avatud uutele kogemustele.

Kursuse A1 edukalt lõpetanu saab väga lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

 

Tase A2 (A2.1; A2.2)

Eesmärgiks on arendada suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. Tutvutakse õpitavat sihtkeelt rääkivate maade kultuuriga, kasutatakse meediaväljaandeid ning lisamaterjale. Kursus sobib jätkukursuseks algajate tasemele A1 ning taasalustajatele, kelle keeleõpingutes on olnud paus või kes pole õpitavat võõrkeelt pikka aega kasutanud.

Korratakse grammatika algtõdesid ning omandatud oskusi kasutatakse kõnekeele arendamisel, suurt tähelepanu pööratakse sõnavara arendusele.

Kursuse A2 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

                         

Tase B1.1; B1.2

Omandatatud on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika

Omandatud oskused on kinnistatud praktiliste suhtlusharjutuste ning kõnearendusega, on arendatud jutustamis- ning vestlusoskusi ning isikliku arvamuse väljendamise oskusi.
Õpitud keelestruktuure on kinnistatud iseseisva kirjaliku tööga ning analüüsiga

Inglise keele B1.1 taseme koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi inglise keele grammatika valdkonnas

Kursuse B1.1 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

 

Tase B1.3; B1.4

Koolituse tulemusel on arenenud suhtluskeele oskus nii kõnes kui kirjas, õppija on kasutanud maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. Omandatatud on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika

Omandatud oskused on kinnistatud praktiliste suhtlusharjutuste ning kõnearendusega, on arendatud jutustamis- ning vestlusoskusi ning isikliku arvamuse väljendamise oskusi. Õpitud keelestruktuure on kinnistatud iseseisva kirjaliku tööga ning analüüsiga

On tutvutud põhjalikumalt sihtkeele maa(de) kultuuriga, kasutades meediaväljaandeid ning lisamaterjale, leitud väljundeid (internet, kirjavahetus, külalised jms.) aktiivse keeleoskuse kasutamiseks.

Kursuse B1.2 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

 

Tase B2

Õppesisu:

Friends, relatives & famous people. Writing an e-mail & informal letter. Questions. Stress and ways of relaxing. Giving opinions. Books, films & music. Web-page.s How couples meet. The qualities of an ideal partner. Frightening and exciting experiences. Truth or dare. Qualities of a good child and a good parent. Childhood memories. Celebrity gossip and privacy. Past experiences. Exchanging personal news. Paparazzi. Short newspaper articles. Radio news broadcasts. Festivals. Making excuses, making arrangements and stating intentions. Planning a party. A letter of invitation. Family relationships. Reporting conversations. Soap operas. Rules and regulations. Writing a business letter. Writing a letter of application. Radio discussion. Work places. Reasons for travelling. Describing places. A perfect weekend. Writing holiday postcards. A round-the-world tri.p Eating ou.t Designing a meal. The results of a survey. Making phone calls. Male / female stereotypes. Different generations. Messages. Getting ready to go out. Tastes in clothes. Writing descriptions of people. Regrets. Age limits. Different ages in life.

Grammatika:

Question forms in the main tenses and with modals. Subject v. object questions. Questions ending with prepositions. Stress in questions. Long & short vowels. Adverbs & adverb phrases of frequency. Present simple for habits & routines. Present continuous for temporary activities. Present perfect for past with present relevance. Adjectives ending in –ed / -ing. Past simple for finished time. Present perfect for time-up-to-now. Since & for. Simple and compound adjectives. Past experiences: past simple for central events. Present perfect with Have you ever... Past continuous for background. Comparison: comparative and superlative adjectives, as ... as. Gradable and absolute adjectives. Defining relative clauses. Used to & would. Passive voice. Present perfect for recent events. Irregular past tense verbs. Common verb collocations. Future forms: will for decisions and offers; (be) going to for intentions; present continuous for arrangements. Phrasal verbs. Reported speech / thought. Modals: will simple, continuous and perfect forms. Say, tell & ask. Time prepositions and expressions. Modals: must, should, can for obligation, prohibition & permission (don’t) have to. Modals: must, could, may, can’t for deduction. Would for unreal situations. Geographical names. Quantifiers. Countable & uncountable nouns. Real conditionals (first, zero, coditional imperative. Make / do. I wish + past simple. Unreal conditionas. Adjective order. I wish & if only + past perfect.

Tase C

Õppesisu:

Famous events in the 20th century. Your favourite famous person. People’s self-image. How parents can embarrass you. A couple you know well. Formal & informal register. Formal & informal letters. Money. The most treasured possession. Health problems. An informal letter giving advice. Diets. Football. Habits and routines. Why people annoy you. A wedding. Marriage. Mobile phones and computers. Children and technology. The advantages and disadvantages of mobile phones. Holidays and tourism. Childhood family holiday. Beauty. Dating and relationships. An impressive building. Art & paintings. Logos and adverts. Celebrity gossip stories. A disappointing film. Education. A favourite teacher at school. The future. Student holidays. Writing a CV. My favourite room. Ideal communities. An Internet home page.

Grammatika:

Verb structures revision. Auxiliary verbs. So & neither. Indirect questions. Collocations. Verb patterns: verb + to-infinitive. Make &let. Verb +- ing form. Verb + preposition structures. Adjective structures. Adjective + dependent prepositions. Phrasal verbs. Article.s Unreal conditionals. Verb + noun collocations. Metaphor. Linkers. Sounding sympathetic. Verb patterns: verb + to-infinitive & -ing form after remember, forget, stop, try, love, like, hate … Past and present habits – will & would, used to. Present continuous for annoying habits. Stative and dynamic meaning of verbs. Connecting contrasting ideas. Reporting verbs with or without direct objects. Adjective building. Passive report structures: Unreal conditionals: alternatives to if. Suffixation. Compound adjectives. Modals of deduction. Narrative tenses. Different parts of speech. Relative clauses: non-defining & defining. Emphasis (cleft sentences.) Future forms. Quantity: determiners and quantifiers. Review of basic passive structures.

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube