top of page

                                      

 INGLISE KEEL

tase A1  

                           

Eesmärgiks on omandada elementaarse suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti maksimaalselt kasutada võõrkeelt õppetunnis, tutvuda õpitavat sihtkeelt rääkivate maade kultuuriga. Kursuse jooksul omandatud sõnavara ning baasgrammatika on aluseks õpingute jätkamiseks.

Õpilane on motiveeritud kasutama omandatud oskusi ning avatud uutele kogemustele.

Kursuse A1 edukalt lõpetanu saab väga lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

 

INGLISE KEEL

tase A2

 

Eesmärgiks on arendada suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. Tutvutakse õpitavat sihtkeelt rääkivate maade kultuuriga, kasutatakse meediaväljaandeid ning lisamaterjale. Kursus sobib jätkukursuseks algajate tasemele A1 ning taasalustajatele, kelle keeleõpingutes on olnud paus või kes pole õpitavat võõrkeelt pikka aega kasutanud.

Korratakse grammatika algtõdesid ning omandatud oskusi kasutatakse kõnekeele arendamisel, suurt tähelepanu pööratakse sõnavara arendusele.

Kursuse A2 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

                         

INGLISE KEEL

tase B1 

 

Omandatud on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika tasemel B1.

Omandatud oskused on kinnistatud praktiliste suhtlusharjutuste ning kõnearendusega, on arendatud jutustamis- ning vestlusoskusi ning isikliku arvamuse väljendamise oskusi.
Õpitud keelestruktuure on kinnistatud iseseisva kirjaliku tööga ning analüüsiga

Inglise keele B1taseme koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi inglise keele grammatika valdkonnas

Kursuse B1edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne.)

On tutvutud põhjalikumalt sihtkeele maa(de) kultuuriga, kasutades meediaväljaandeid ning lisamaterjale, leitud väljundeid (internet, kirjavahetus, külalised jms.) aktiivse keeleoskuse kasutamiseks.

Koolituse tulemusel on arenenud suhtluskeele oskus nii kõnes kui kirjas, õppija on kasutanud maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis.

.

 

INGLISE KEEL 

tase B2 

 

Omandatud on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara, väljendid ja grammatika tasemel B2

Koolituse tulemusel on arenenud suhtluskeele oskus nii kõnes kui kirjas, õppija on kasutanud maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. Omandatud on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika.

Omandatud oskused on kinnistatud praktiliste suhtlusharjutuste ning kõnearendusega, on arendatud jutustamis- ning vestlusoskust ning isikliku arvamuse väljendamise oskust. Õpitud keelestruktuure on kinnistatud iseseisva kirjaliku tööga ning analüüsiga.

On tutvutud ingliskeelsete maade kultuuriga, kasutades meediaväljaandeid ning muid lisamaterjale (internet, kirjavahetus, külalised jms.) aktiivse keeleoskuse kasutamiseks.

 

INGLISE KEEL

tase C

 

Õppesisu:

Famous events in the 20th century. Your favourite famous person. People’s self-image. How parents can embarrass you. A couple you know well. Formal & informal register. Formal & informal letters. Money. The most treasured possession. Health problems. An informal letter giving advice. Diets. Football. Habits and routines. Why people annoy you. A wedding. Marriage. Mobile phones and computers. Children and technology. The advantages and disadvantages of mobile phones. Holidays and tourism. Childhood family holiday. Beauty. Dating and relationships. An impressive building. Art & paintings. Logos and adverts. Celebrity gossip stories. A disappointing film. Education. A favourite teacher at school. The future. Student holidays. Writing a CV. My favourite room. Ideal communities. An Internet home page.

Grammatika:

Verb structures revision. Auxiliary verbs. So & neither. Indirect questions. Collocations. Verb patterns: verb + to-infinitive. Make &let. Verb +- ing form. Verb + preposition structures. Adjective structures. Adjective + dependent prepositions. Phrasal verbs. Article.s Unreal conditionals. Verb + noun collocations. Metaphor. Linkers. Sounding sympathetic. Verb patterns: verb + to-infinitive & -ing form after remember, forget, stop, try, love, like, hate … Past and present habits – will & would, used to. Present continuous for annoying habits. Stative and dynamic meaning of verbs. Connecting contrasting ideas. Reporting verbs with or without direct objects. Adjective building. Passive report structures: Unreal conditionals: alternatives to if. Suffixation. Compound adjectives. Modals of deduction. Narrative tenses. Different parts of speech. Relative clauses: non-defining & defining. Emphasis (cleft sentences.) Future forms. Quantity: determiners and quantifiers. Review of basic passive structures.

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

bottom of page