top of page

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

ITAALIA KEEL tase A1; A2

Õppesisu:

Enda tutvustamine, tutvumine. Tee küsimine linnas. Vaatamisväärtustega tutvumine. Kohvikus, baaris, poes, turul, restoranis. Puhkus. Piletite ostmine, reisimine. Hotellis. Raudtee- ja lennujaamas, transpordivahendid. Sisseostud, toiduained. Kodu. Elukoht, aadress, kellaaeg, numbrid, nädalapäevad, kuud, aastaajad. Teater, muusika, kino. Hobid, vaba aeg, sport. Rahvused, ametid, töökohad. Ilm; tulevikuplaanid, telefonile vastamine. Rõõmu ja kurbuse väljendamine. Lapsepõlv (minevikust jutustamine). Kunst, kirjandus ja kino, TV ja muusika (oma maitse väljendamine). Soovi väljendamine, nõu andmine teistele, kahtluse väljendamine, abi palumine. Ajalehed ja ajakirjad.  Nõustumine ja  mittenõustumine. Palumine, käskimine, juhendamine. Protesti väljendamine. Keskkond, loodus. Itaalia muusika ja kultuur.

Grammatika:

Nimisõnad ja omadussõnad. Tegusõnad essere ja averece, ci sono kasutamine. Artiklid (määravad ja umbmäärased). Reeglipäraste tegusõnade olevik. Ebareeglipärased tegusõnad. Eessõnad ja nende ühildumine artiklitega. Passato prossimo. Futuro semplice ja composto. Järgarvud. Omastavad asesõnad. Näitavad asesõnad questo/quello. Omadussõna bello. Enesekohased tegusõnad (verbi riflessivi). Enesekohased asesõnad (pronomi riflessivi). Imperfetto indicativo. Trapassato prossimo indicativo. Pronomi personali diretti. Pronome „ne“. Tegusõna piacere. Pronomi personali indiretti. Tingiv kõneviis (condizionale semplice e composto). Omadussõnade võrdlusastmed. Pronomi combinati. Käskiv kõneviis (imperativo). che, cui, ci, ne kasutamine. Passato remoto. Congiuntivo presente e passato. Forma impersonale.

ITAALIA KEEL tase B1; B2

Õppesisu:

Itaalia keele kujunemine ja levik. Itaalia tähestik, hääldusreeglid, kinnised ja lahtised häälikud (alfabeto italiano). Sõnarõhk ja rõhumärgid (accento fonico, accento grafico. Umbmäärane artikkel. Määrav artikkel (articolo indeterminativo, articolo determinativo). Naissoost ja meessoost nimisõnade mitmuse moodustamine. Argirutiin, vaba aeg, hobid, meeldivad ja ebameeldivad tegevused. Inimeste kirjeldamine ja iseloomustamine, ideaalne sõber, kolleeg, elukaaslane Kodu ja sisustus. Unistuste maja. Remont. Reisimine, reisiformaalsused. Võõras linnas. Reisimuljed erinevatest maadest. Tee juhatamine ja küsimine. Elulugu, CV, tööintervjuu, tööavaldus, töö ja töötingimused, erinevate tööde eelised ja puudused, formaalne ja mitteformaalne kiri. Raha, arveldamine pangas, suhtumine rahasse, võlgadesse. Maffia, kuritegevus, kuritegude liigid, kohus ja õiglus. Tervis ja arstiabi. Arsti juures. Restoranis einestamine.Tervislik toitumine, retseptid, tüüpilised toiduained Itaalias. Televisioon ja raadio, ajalehed ja ajakirjad. Mälestused, saavutused elus. Plaanid nädalavahetuseks, järgmiseks nädalaks, suveks, järgmiseks aastaks. Raamatud, kirjandus - itaalia muusika, itaallased ja linnad.

Grammatika:

Assato prossimo. Futuro semplice ja composto. Järgarvud. Omastavad asesõnad. Näitavad asesõnad questo/quello. Omadussõna bello. Enesekohased tegusõnad (verbi riflessivi). Enesekohased asesõnad (pronomi riflessivi). imperfetto indicativo. trapassato prossimo indicativo. Pronomi personali diretti. Pronome „ne“. Tegusõna piacere. Pronomi personali indiretti. Tingiv kõneviis (condizionale semplice e composto). Omadussõnade võrdlusastmed. Pronomi combinati. Käskiv kõneviis (imperativo). che, cui, ci, ne kasutamine. Passato remoto. Congiuntivo presente e passato. Forma impersonale. Congiuntivo imperfetto e trapassato. Periodo ipotetico. Forma passiva. Gerundio.Infinito semplice e composto. Participio presente e passato.

bottom of page