Trumpet

PUHKPILLID

kooliõpilastele ja täiskasvanutele

individuaal- ja rühmatunnid

Õppesisu:

Muusikainstrumendi ehitus, hooldamine ning päritolu. Kehahoid ja käte asetus. Korrektne hingamine. Huulte hoid, õige sissehingamine ja väljapuhumine. Pingevaba tooni tekitamine. Pikad noodid. Pilli häälestamine. Puhas intonatsioon ja selle parandamise võtted. Fraseerimine ja vabalt musitseerimine. Osalemine ansamblimängus. Tehniliste võtete omandamine. Iseseisva töö osatähtsus. Heliredelid, harjutused ja etüüdid. Tuttavate meloodiate leidmine instrumendil. Teoste vorm ja selle analüüs. Noodilugemisoskused ja muusikaline kirjaoskus. Muusika kuulamine ja pillide tundmine. Lehest lugemise arendamine. Erinevad karakterid muusikas. Muusikalise mälu arendamine. Sooloinstrument ja saatepill. Improvisatsiooniharjutused. Erinevad muusikastiilid ja autorid. Lihaste ja keha tegevuse maksimaalse efektiivsuse ja vabaduse saavutamine. Vaba, ladus ja emotsionaalne musitseerimine. Heliredelite võistumängimised. Esinemised.