top of page

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks.

 

 

ROOTSI KEEL tase A1; A2

Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja oskab kasutada tasemel A1.1 lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast tutvustada, tervitada, hüvasti jätta
• suudab moodustada tasemel A1.1 lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda tasemel A1.1 igapäevastel, teda puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
• oskab (vajadusel abi kasutades) rääkida iseendast, oma elukohast jm, mida hästi tunneb

 

ROOTSI KEEL tase B1

 

Koolituse lõpuks on õppija oskused tasemel B1.1:

  • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm

  • saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse

  • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal

  • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane

ROOTSI KEEL tase B2    

Õppesisu:

Stockholm; Till ett nota bene av. C.M. Bellmann; Millesgården; Gripsholms slot; Middag på restaurangen; Missförstånd; Uppsala; Skolor för barna och ungdom i Sverige; I skolan; Några svenska helger och högtisdagar; Några svenska sånger; En tankspridd professor; Hos frisören; Vårt grannland I öster; Gott mine; Estland; På en resebyrå; Hänt I luften; Starkt misstänkt; Tallinn; På frihetstorget; Pojke eller flicka; Också – inte heller; Segelsportcentrum; Tallinn – min andra Hemstad; Universitetsstaden Tartu; Tur I oturen; Gubben, som alltid talade I ordspråk; Sändare och mottagare; Att döda ett barn; Lena böjar berätta; En död kanariefågel; Sportstrunt; Samtal mellan lärare ochngenjör;

Den svenska ångesten; Vad är framgång?; Om det fanns telefon…

Grammatika:

Perfekti infinitiiv; Konstruktsioonid infinitiiviga; Absoluutne kesk- ja ülivõrre; Prepositsioonid aega tähistavais väljendeis; Prepositsioonid i ja mineviku ja tuleviku tähistamisel; Ilma prepositsioonita aega tähistavad väljendid; Määrsõna; Substantiivsed omadussõnad; Rinnastavad sidesõnad; Murdarvud; Alistavd sidesõnad; Omadussõna egen, eget, egna; Oleviku konjuktiiv; Modaalverb få, kunna; Eessõnad kohta tähistavais väljendeis;  Küsivad ja siduvad asesõnad; Eitavate määrsõnade asend pea- ja kõrvallauses; Perfekti kesksõna moodustamine; Verbi põhivormid.

bottom of page