POSTITUSED

ALBERTI KLUBI 7-10a nutikatele 2019/2020. õa


Ootame Alberti klubisse uudishimulikke ja nutikaid 1.-3. klassi õpilasi. Arendame põnevalt loogikat ja mõttekiirust, süvenemisoskust ja mälu. Tegeleme nuputamise ja robootikaga, arutleme ja leiutame ning õpime koostööd. Raskusaste rühmades erinev

Alberti klubi

Õppekava: Reaalained

1. klass ja eelkool (laps oskab lugeda) - R 16.45 - 17.45. Algus 13. sept

2. klass - R 15.30 - 16.30. Algus 13. sept

3. klass - N 15.30 - 17.00. Algus 12. sept

Eesmärgid:

Õpilane

- kasutab ja tõlgendab oskuslikult ning iseseisvalt erinevaid info esituse viise (nii tekstilisi kui matemaatilisi), sh digitaalseid;

- rakendab loogilist mõtlemist erinevate valdkondade probleeme uurides ja lahendades;

- arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt, õpib lahendusi leidma katsetades ja eksides;

- kasutab uurimistegevuses erinevaid teabeallikaid, sh digitaalseid;

- kasutab õppides erinevaid digivahendeid ja -keskkondi (õpperobotid, õppemängud ja rakendused).

Lapsed on oma loomult uudishimulikud ning nutikad. Aitame õpilastel nendele omadustele toetudes õppimise lihtsamaks muuta, seoste loomine uute ja vanade oskuste ning teadmiste vahel tagavad paremad õpioskused.

Hea loogilise mõtlemise oskus toetab õpilase edasijõudmist õppetöös. Õpilase edukaks toimetulekuks koolis peame oskust õppida. Kindlasti ei saa me õppimise juures alahinnata mõtlemisoskuse, ülesannete lahendamise tempo, mälu ning tähelepanu- ja keskendumisvõime osatähtsust. Pingutust nõudvad tegevused on lapse arenemisel kõige olulisemad. Põnev ja mitmekülgne tegevus motiveerib last pingutama.

Õppetöös kasutatavad meetodid aitavad lõimida erinevaid õppetöö valdkondi (keelelisi, matemaatilisi, käelisi tegevusi). Kasutame õppetöös erinevaid loogikaülesandeid, mäluharjutusi, kujundilise mõtlemise ülesandeid, koordinatsiooniharjutusi (näiteks plaksumängud) ja käelist tegevust. Olulisel kohal on paaristöö.

Tegevused:

 • sõnamängud (salakirjad, lõhutud tekstid, vigurtekstid, liitsõnamängud)

 • maatriksi ülesanded

 • ristsõnad

 • keerdküsimused

 • täringumängud

 • arvupildid

 • tikuülesanded

 • pusled

 • labürindid

 • rea jätkamine

 • mis ei sobi ritta

 • sudokud (pildisudokud, arvutamissudokud, libasudokud)

 • piltmõistatused

 • illusioonid

 • programmeerimisülesanded ja mängud ilma vahenditeta

 • õppekomplektiga WeDo 2.0 tutvumine ja lihtsamate robotite ehitamine ning programmeerimine

 • õpperoboti Ozobot kasutamine probleemülesannete lahendamisel

Õpiväljundid:

 • oskab koostada lihtsamaid programme piltkoode kasutades

 • märkab seoseid arvumaailmas ning leiab katsetades lahendusi nuputamisülesannetele

 • märkab matemaatikat looduskeskkonnas ja oskab selgitada seoseid

 • leiab sõnavaras seoseid sõnade ehitust ja tähendust arvestades, tunneb enamlevinud sõnamänge ning oskab neid ka kaaslastele õpetada

 • oskab läbi viia ja selgitada lihtsamaid katseid looduslike objektidega

Õpetaja: Tuuli Koitjärv

Kursuse eest tasumine igakuiste osamaksetega:

Rühmad 1 ja 2 (60 min õppetunnid): ´a 23 €

Rühm 3 (2 x 45 min): ´a 29 €

Kursusele registreerimiseks:

teatage täpne soov, õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, tel 5626 4884 või koolimajas J.V. Jannseni 7a

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Tags: