top of page
SOOME KEEL klienditeeninduses. Algajale.
40 (80) tundi

Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele.

Veebipõhise õppe puhul (reaalajas, Skype vms) vajab õppija internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni.

 

Kursuse edukalt läbinu:

 • Oskab ennast tutvustada, tunneb viisakusväljendeid.

 • Teab numbrite, kellaaegade, nädalapäevade, kuude, aastaaegade nimetusi.

 • Oskab alustada soomekeelset vestlust ning seda lihtsamate fraasidega arendada.

 • Suudab omandatud sõnavara piires suhelda tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega. 

 • Oskab alustada suhtlemist kliendiga, saab aru küsimustest ja on võimeline neile vastama.

 • Suudab esitada vajalikke küsimusi täpsema info saamiseks ja ise samasugustele vastata.

 • Omandatud sõnavara piires saab aru kliendi probleemidest ning oskab soovitada lahendusi. 

 • On omandanud klienditeenindusega seotud lihtsama soomekeelse sõnavara, mis on kasutusel kauplustes, hotellides, restoranides, baarides.

SOOME KEEL. Tööalane ja suhtluskeel
klienditeeninduses. Algtase. 70 (100) tundi

Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele.

Veebipõhise õppe puhul (reaalajas, Skype vms) vajab õppija internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni.

 

Koolituse edukalt läbinu:

 • Saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevaelus, oskab rääkida endast, igapäevategevustest, oma haridusest ja töökogemustest.

 • On võimeline alustama soomekeelset vestlust ning seda lihtsamate fraasidega arendama.

 • Suudab suhelda ja aru saada selgest soomekeelsest kõnest igapäevatöös eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt ja on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama. Suudab esitada vajalikke küsimusi täpsema info saamiseks ja ise samasugustele vastata.

 • Suudab omandatud sõnavara piires suhelda tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega.

 • Oskab lugeda lihtsamaid tööalaseid tekste.

 • Oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju, täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.

SOOME KEEL. Tööalane ja suhtluskeel.
Tase A2. 
30 (55) tundi

Õppesisu:

1.  Enese tutvustamine, tutvumine, viisakusväljendid

2. Tööelus ettetulev sõnavara ja väljendid (haridus, varasem töökogemus, erinevad elukutsed, ametid ja nende tööülesanded; töökogemused ja tööjaotus). 

3. Klienditeenindus erinevatel erialadel (sh. suhtlus-kõneetiketi tundmine – tervitused; suhtluse algus, pöördumine kliendi poole, vabandamine, kliendi rahustamine, viisakas äraütlemine,  kliendi nõustamine, probleemide lahendamine)

4. Klienditeenindus  telefoni teel (suhtluse algus, info küsimine, vastused küsimustele, kliendi nõustamine, probleemide lahendamine)

5. Arveldus. Maksevahendid. Hulk ja määr.  Arvsõnade kasutamine. 

6. Õppijate eesmärkidest lähtuvalt valitakse teemad erinevatest valdkondadest:

 • Kaubandusega seotud sõnavara Toidu- ja tööstuskaubad.

 • Toitlustusettevõtetes. Kliendi teenindamine ja juhendamine. Menüüd. Toitude tellimine. Joogid. Tervislikud toidud. Probleemide lahendamine.

 • Muu.

 

Teksti analüüsides korratakse grammatika algtõdesid.

SOOME KEEL tase A1. 70 (105) tundi

Eesmärgiks on omandada elementaarse suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti maksimaalselt kasutada võõrkeelt õppetunnis, tutvuda soome kultuuriga. Kursuse jooksul omandatud sõnavara ning baasgrammatika on aluseks õpingute jätkamiseks.

Õpilane on motiveeritud kasutama omandatud oskusi ning avatud uutele kogemustele.

Kursuse A1 edukalt lõpetanu saab väga lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

Õpiväljundid:

Mõistmine: Õpilane saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.

Rääkimine: Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb.

Kirjutamine: Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita formulare, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust.

Õppija on omandanud baassõnavara umbes 1500 erineva sõna ja väljendi ulatuses.

SOOME KEEL klienditeeninduses. Algajale.

Kursuse edukalt lõpetanu

 • Oskab ennast tutvustada.

 • Tunneb viisakusväljendeid.

 • Oskab alustada soomekeelset vestlust ning seda arendada.

 • Teab nädalapäevade, kuude, aastaaegade nimetusi.

 • Teab enamlevinud elukutsete nimetusi ja oskab rääkida senisest töökogemusest, oskab esitada küsimusi töövõimaluste kohta.

 • Oskab alustada suhtlemist kliendiga, saab aru küsimustest ja  on  võimeline neile vastama.

 • On omandanud klienditeenindusega seotud lihtsama soomekeelse sõnavara, mis on kasutusel kauplustes, hotellides, restoranides, baarides.

 • Omandatud sõnavara piires saab aru kliendiprobleemidest ning oskab soovitada lahendusi.

 • On koostanud soomekeelse CV ja oskab lihtsamat sõnavara kasutades esineda soome keeles töövestlusel. 

 • Vajadusel oskab leida erinevaid internetipõhiseid võimalusi keeleoskuse täiendamiseks.

SOOME KEEL tase A2. 70 (105) tundi

 

Eesmärgiks on arendada suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. Tutvutakse soome kultuuriga, kasutatakse meediaväljaandeid ning lisamaterjale. Kursus sobib jätkukursuseks algajate tasemele A1 ning taasalustajatele, kelle keeleõpingutes on olnud paus või kes pole õpitavat võõrkeelt pikka aega kasutanud.

Korratakse grammatika algtõdesid ning omandatud oskusi kasutatakse kõnekeele arendamisel, suurt tähelepanu pööratakse sõnavara arendusele.

Kursuse A2 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

 

Õpiväljundid:

Mõistmine: Saab aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühi­keste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust. Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.

Rääkimine: Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki õpilane ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab käsutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.

Kirjutamine: Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

Õppija on omandanud baassõnavara ja väljendid.

SOOME KEEL tase B1; B2

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

Õppesisu:

Soomekeelse e-kirja, tekstisõnumite ja kirjade kirjutamine ning asjaajamine telefonitsi. Soome riik, ajalugu, kultuur ja kombed. Soome keele grammatika. Eksitussõnad, lühendid. Sõnavaratestid, grammatikaharjutused.

Aavin Ystävät, kordamine. Isikuandmed, perekond ja töö, vaba aeg. Polkupyörällä Saarenmaalle, Abi palumine ja abipalvele vastamine. Kalad.

Kutsu. Telefonivestlus. Kutsumine ja kutsele vastamine. Uudised. Eerik opiskelee suomea. Kuidas iseseisvalt soome keelt harjutada? Ilmakaared.

E-post. Koduloomad. Hauskaa vappua! Volber. Muud kevadised ja suvised tähtpäevad. Työpäivä kirjastossa. Bussisõit. Raamatukogus. Tööpäev. Eesti ja Soome – üldinfo. Tavaratalossa. Kaubamajas. Riided, sisseostude tegemine. Kohvikus. Laivassa. Laevas. Junalla Kotirantaan. Rongisõit. Töövestlus. Kool. Festarit. Bensiinijaamas. Ilmateade. Muusikafestival. Terveyskeskuksessa. Arsti vastuvõtt. Inimese anatoomia, tervis ja haigus.

Soome ja Eesti ajalugu. Joulu ja uusivuosi. Jõulud ja aastavahetus. Kirja kirjutamine. Retsept. Joululauluja.

Grammatika:

Nimisõnade astmevaheldus, omastusliited, pitää. Voisitko... Tingiv kõneviis. Sidesõnad. I pöördkonna astmevaheldus. III ja IV pöördkonna astmevaheldus. Viisimäärused. Suured numbrid. Mitmuse osastav kääne. Määrused. Umbisikuline tegumood. Käändkonnad. Siduv lause ja siduv asesõna joka. Mitmuse osastav kääne: tämä, tuo, se. Kohakäänded mitmuses. LihtminevikOlev ja saav kääneLihtminevik, ma-infinitiiv.

Kuupäevad, järgarvsõnad. Umbisikulise tegumoe minevik.

bottom of page