top of page

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

VENE KEEL tase A1

 

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;

 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid);

 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd;

 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja, täita formulare.

VENE KEEL tase A2        

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust;

 • mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil;

 • räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst;

 • oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

VENE KEEL  tase B1.1

 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;

 • saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;

 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

VENE tööalane ja suhtluskeel (tase A2.2-B1.1)

 

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab rääkida oma töökohast ja töökohustustest;

 • oskab suhelda kursusel käsitletud tööalastel teemadel;

 • oskab omandatud sõnavara piires suhelda tööl tüüpsituatsioonides tööandja, kolleegide ja klientidega;

 • tuleb toime tüüpilistes olukordades igapäevases, töö- ja ametialases ning ärisuhtluses, samuti sotsiaal-kultuurilises suhtluses.

bottom of page