top of page

LÖÖKPILLID

kooliõpilastele ja täiskasvanutele

individuaal- ja rühmatunnid

 
1. ASTE

Õppesisu:

Rütmitunde, liikumiskoordinatsiooni, muusikalise mälu ja iseseisva harjutamise arendamine. Tutvumine löökpillide ja mänguasendiga. Löökpillide areng ja ajalugu kuni tänapäevani. Rütmide osast muusikaajaloos. Löökpillide otstarve. Trummipulkade valik, jaotus, väikese trummi asend ja kõrgus. Käte, randme, sõrmede ja löökide omandamine, liigeste liikumine. Viiped, lõdvestused, lähteasend (ooteseis). Läbitavad taktimõõdud 4/4, 2/4, 3/4. Noodimärgi elemendid. Rudimentide harjutamine kinniste ja lahtiste sõrmedega. Harjutused taktimõõdus lugemisega, improviseerimine koos saatega. Suure trummi kasutamine koos plaadiga. Metronoomi kasutamine. Taldrikute liigid. Valss, polka, marss. Harjutused ja koosmusitseerimine.

 

2. ASTE

Õppesisu:

Omandatud oskuste edasiarendamine, noodistlugemise ja ansamblimängu arendamine. Muusikalise mälu ja kujutlusvõime arendamine Metronoomi rakendamine, taktimõõdud 4/4, 3/4, 6/8, trioolid, sünkoobid, aktsendid, pided. Harjutused kinniste sõrmedega, vahelduvate kätega. Harjutuste, etüüdide ja partiide solfedžeerimine - rütmitunnetus. Kaksiklöökide proportsionaalsus. Tremolo. Rudimentide harjutamine. Tremolo kiiremas tempos. Dünaamika. Topeltrütmiline alajaotus rock- ja klassikalises muusikas. Harjadega mängimise õpetus. Polka, marss, valss, rock, swing. Tempo kui liikumise kiirus. Tempo suurusjärgud (aeglane, mõõdukas, kiire) Dünaamika ja selle nüansid (f, mf, p), aktsent. Ritenuto. Mäng trummikomplektil. Rock- ja jazz-stiil. Ladina-ameerika rütmid. Disco-rütmid. Harjadega saatmise oskus ansamblis ja soolodes. Karakter loo esitamisel. Noodikirja lühendusmärgid. Koordinatsiooni arendamine.

 

 3. ASTE

Õppesisu:

Omandatud oskuste edasine arendamine ja süvendamine. Löökpillidel tehnika arendamine, iseseisvate töökogemuste süvendamine. Randmetehnika. Õigete positsioonide kasutamine. Kõikide õpitud rütmide kasutamine. Süstemaatiline harjutamise õpetus. Teoste faktuur Dünaamika ja selle nüansid. Koosmängu arendamine. Tüüprütmid ja nende kaasaegne esitusviis. Rütmi erilised jagamised: triool, kvintool, sekstool Mängutehnika arendamine tehniliste harjutuste komplekside abil sidudes neid varemõpitud materjalidega Improvisatsiooni, koosmängu ja muusikalise vabaduse täiustamine Tehnilised harjutused. 

 

bottom of page