top of page

KLAVER

lastele ja täiskasvanutele

individuaal- ja rühmatunnid

1. ASTE

Õppesisu:

Õige klaverimängimise käe-ja kehahoiaku omandamine. Klaveri ajalugu ja toimimine, hoolduse alused.  Esmased mänguvõtted.  Noodivältused ja meetrum.

Esimese ja väikse oktaavi noodid ja nende tähtnimetused. Viiulivõti ja bassivõti. Sõrmestuse alused. Noodist lugemise alused (keskpositsioonis). Kuulmise järgi helide ja meloodiate leidmine. C-duuri sõrmestus. Tutvus kromaatilise heliredeliga. Lihtsamad põhiakordid. Duur ja moll.  Burdoonsaade. Koosmusitseerimise võtted.  Elektrooniline klaver. Lavaline käitumine. Esinemised.

 

2.ASTE

Õppesisu:

Õige klaverimängimise käe-ja kehahoiaku omandamine. Klaveri ajalugu ja toimimine, hoolduse alused. Mänguvõtete arendamine. Muusikalise kirjaoskuse arendamine. Põhitaktimõõdud (2/4; ¾: 4/4). Noodivältused ja meetrum. Alteratsioonimärgid. Esimese ja väikse oktaavi noodid ja nende tähtnimetuse.d Lihtsas seades palad 2 oktaavi ulatuses. Viiulivõti ja bassivõti. Sõrmestuse alused. Noodist lugemise arendamine. Akordimärgid. Kuulmise järgi helide ja meloodiate leidmine. C, G, D,A, E, F duurid – 2 oktaavi. a,e,d –moll – 2 oktaavi. Omdandatavate helistike sidumine õpitavate paladega. 3-heliline lühike kolmkõla eraldi või koos kätega. Tutvumine pika arpedžoga, eraldi kätega, 2 oktaav.i Kromaatiline heliredel 2 oktaavi. Põhiastmete kolmkõlade leidmine. Tutvumine dominantseptakordig.a Pedaali kasutamine. Koosmusitseerimise võtted. Elektrooniline klaver. Muusikapalade autorite tutvustus. Lavaline käitumine. Esinemised.

 

3.ASTE

Õppesisu:

Õige klaverimängimise käe-ja kehahoiaku järjekindel järgimine. Kvindiring C, G, D, A, E; F, B, Es – duurid 2 oktaavi lahku a, e; d, g, c – mollid paralleelses liikumises. Lühike kolmkõla 2 oktaavi, pikk kolmkõla. Kromaatiline heliredel. Tutvus 4-heliline lühikese arpedžoga (eraldi või koos kätega). Autentne ja plagaalne kadents (võimalusel erinevates meloodilistes seisundites) Funktsionaalsuse algteadmised. Dominantseptakord. Etüüdid. Akordimärgid. Polüfoonia alused. Muusika- ja reprtuaarivaliku oskus. Esinemised.

4. ASTE

Õppesisu:

Õige klaverimängimise käe-ja kehahoiaku järjekindel järgimine. Kvindiring C, G, D, A, E, H; F, B, Es, As – duurid, 4 oktaavi otse ja lahku. a, e, h; d, g, c, f – mollid paralleelselt duurid tertsis otse. Harmoonilised mollid 4 oktaavi otse (või lahku). Meloodilised mollid 4 oktaavi otse. 3-helilised akordid pedaaliga ja staccato. 4-heliline lühikene arpedžo koos kätega. Pikk arpedžo põhikujus 4 oktaavi otse. Kromaatiline heliredel 4 oktaavi otse. D7 pikk arpedžo 2 oktaavi koos kätega otse. >VII7 lühike arpedžo 2 oktaavi eraldi. Pedaali kasutamine. Kuulmise järgi meloodia leidmine. Meloodia täiendamine sobivas funktsioonis bassiga ja akordinootidega.  Jõukohane nooditeksti tõlgendamine. Tasemekohane repertuaar. Polüfoonia. Suurvormid. Ansamblimäng. Esinemised.

5. ASTE

Õppesisu:

Õige klaverimängimise käe-ja kehahoiaku järjekindel järgimine. Kvindiring duurid - C, G, D, A, E, H; F, B, Es, As, Des. mollid - a, e, h, fis, cis, gis; d, g, c, f. duurid tertsis ja deetsimis otse. Harmoonilised mollid 4 oktaavi otse ja lahku. Meloodilised mollid 4 oktaavi otse ja lahku. 3-helilised akordid pedaaliga ja staccato. 4-helilised akordid pedaaliga ja staccato. 4-heliline lühikene arpedžo koos kätega. Murtud arpedžo pikk arpedžo põhikujus 4 oktaavi otse. Kromaatiline heliredel 4 oktaavi otse ja lahku. D7 ja >VII7 lühike arpedzo D7 pikk arpedžo põhikujus otse. >VII7 pikk arpedžo põhikujus otse. Kadentsid. Pedaali kasutamine. Tasemekohane repertuaar. Esinemised. 

6. ASTE

Õppesisu:

Kõik dieeside ja bemollidega helistikud heliredelid oktaavis otse ja lahku tertsis ja deetsimis. 4-helil. akordid pedaaliga ja staccato. Lühike arpedžo. Murtud arpedžo. Pikk arpedžo (soovitavalt. ka pöörded) otse ja lahku. Kromaatiline heliredel otse ja lahku. D7 ja >VII7 lühike arpedžo. D7 ja >VII7 pikk arpedžo põhikujus otse ja lahku, II liitkadents (erinevates meloodilistes seisudes, kitsas või laias seades). D7 ning >VII7. 4-helililised akordid. Polüfoonia. Suurvorm. Etüüdid. Tasemekohane repertuaar. Esinemised.

 

7. ASTE

Õppesisu:

kõik dieeside ja bemollidega helistikud heliredelid oktaavis, tertsis ja deetsimis otse ja lahku. Heliredelid sekstis otse (soovitavalt ka lahku). Kromaatiline heliredel otse ja lahku (soovitavalt tertsis ja deetsimis otse). Lühike arpedžo. Murtud arpedžo. Pikk arpedžo põhikujus otse ja lahku (soovitavalt pööretega).  4-helilised akordid pedaaliga ja staccatos. D7 ja >VII7 lühike arpedžo. D7 ja >VII7 pikk arpedžo põhikujus otse ja lahku (soovitavalt pöörded otse.) Tasemekohane repertuaar. Esinemised.

Õppekava läbimiseks valib õpilane sobiva tempo, üleviimisel järgmisele astmele arvestatakse omandatud oskusi. Õppeaasta lõpul väljastatakse õppijale tunnistus vastava huviala taseme lõpetamise kohta, milles kajastatakse tundidest osavõtt, huviringis õppimise aeg, hinnang õpitegevusele ning soovitused edaspidiseks. 

 

Muusikaõpingute repertuaar peab olema õpilasele huvipakkuv ja jõukohane. Tagasihoidlike võimetega õpilaste puhul antakse neile võimetekohaseid ning eduelamust pakkuvaid ülesandeid. Uute oskuste omandamisel valitakse õpilasele sobilik õppetempo. Omandatud oskuste kinnistamiseks ning uute oskuste omandamiseks korraldatakse kontserte, õpitubasid ja esinemisi. Muusikaõpilastel on soovitav osaleda noodiõpetuse tundides, mille rühmad moodustatakse vastavalt õpilaste tasemele ning vanusele.

kLAVERDAJAD_JÕULU_EEL_2017.png
bottom of page