top of page

SA Pärnu Vabahariduskeskus projektide ülevaade

 

SA Pärnu Vabahariduskeskus planeerib oma organisatsiooni tugevdamiseks ning eesmärkide elluviimiseks osaleda vastavasisulistel projektikonkurssidel ning loob kontakte koostööks sama suunitlusega vabaühenduste ning aktiivse hoiakuga organisatsioonidega. SA töörühmade liikmed on huvitatud enda ja kogu organisatsiooni edasisest arengust.

10.jpg

Projekt "Raimond Valgre 110"

Noorteprojekti toetab Pärnu Rotary Klubi.


2013 aastal esietendus Cafe Grandis jana Trink erakooli noorte esituses Raimond Valgre 100 sünniaastapäevale pühendatud muusikaline lavastus "Õige valik..."
7. oktoobril 2023 möödub 110 aastat muusiku ja helilooja Raimond valgre sünnist. Käesolev projekt on ajendatud jätkama Pärnuga seotud helilooja loomingu jäädvustamist.

Valgre muusikal on kindel koht Eesti rahvuskultuuris ja tema kaunid meloodiad on tänaseni eestlaste seas armastatud. Valgre muusika on märkimisväärne selle poolest, et ta alustas laulude kirjutamist ajal, mil Eesti oli veel vaba, aga enamus tema loomingust sündis Eesti ajaloo rasketel aastatel. Noortel aitab selle muusika tutvustamine mõista minevikku ning kultuurilisi juuri, samuti annab see võimaluse nautida kaunilt kõlavat muusikat ning avastada uusi seoseid ja tähendusi. Valgre sünniaastapäeva tähistamine aitab meil mäletada tema olulist rolli Eesti muusikas ning tõstab esile tema tähtsat panust meie kultuuripärandis.

Projekti sihtgrupp:

 • Pärnu linna ja maakonna õpilased

 • erinevas vanuses muusikahuvilised inimesed 

Muusikakava "Raimond Valgre 110" esiettekanne toimus 12. detsembril 2023 Cafe Grandis

Laulud õpetas selgeks ja saatis klaveril Jana Trink ja Tõiv Tiits.

Vahetekstid Heli Tammsalu.

Sind ei iial unusta.jpg

Projekt "Sind ei iial unusta"


Projekti toetab Välisministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Pärnu Koidula Muuseum, Pärnu Vabaharisuskeskus SA

2023. aastal tähistatakse Lydia Koidula 180.sünniaastapäeva. See annab suurepärase võimaluse tema elu, loomingu ja temaga seotud ajalooliste isikute kaudu elavdada ning toetada eesti kultuuripärandit ja rahvusliku identiteedi hoidmist nii kodu- kui ka välismaal. Selle väljundiks on sõnalis-muusikaline teatraliseeritud ja vaatajaid kaasav lavakava "Sind ei iial unusta", mis käsitleb luuletaja elulugu ja suheteid teiste kultuurilooliselt oluliste isikutega, eestluse tähtssündmusi rahvusliku identiteedi teadvustumisel, Koidula loomingu tüvitekstide analüüsi ja nende olulisust Eesti ajaloo etappides, kodumaa ning isamaa-armastuse ja identiteedi tähtsust tänapäeval. Kava ilmestamiseks kasutatakse fotosid ning audio- ja videofaile, kuulajaid kaasatakse ühislaulmisse (näit Meil aia-äärne tänavas, Ema süda, Mu isamaa on minu arm, Eesti muld ja eesti süda jt). Kava täiendav materjal ja laulude tekstid kuvatakse ekraanile.
Lydia Koidula elutee ja loomingu käsitlemisel otsime koos vaatajatega vastust küsimustele - miks Koidula isamaaluule kõnetab meid ka tänapäeval ja kuidas on see kaasa aidanud eestluse säilimisel globaalses maailmas? Kas isamaa-armastus on anakronism? Kas Jannseni üleskutse: "Eestimees, jää igas riides ja iga nime all Eestimeheks, siis oled aus mees oma rahva ees!", on pädev ka tänapäeval?


Kava esitamisel osalevad näitleja ja Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink, koorijuht ja muusikaõpetaja Jana Trink. Mobiilset lavakava esitatakse Eestis ja välismaal kogu Koidula juubeliaasta vältel. Austraalias on
planeeritud kava esitada Adelaide's ja Sydneys, kokku kuni neljal korral.
Kava pikkuseks on 90 minutit. Projekti laiemaks teavituseks luuakse sotsiaalmeedia lehekülg, kus kajastub info projekti "Sind ei iial unusta" erinevatest ettevõtmistest.
Kogu projekti kohta luuakse terviklik visuaalia, mida kasutatakse trükistel, reklaamis, esitlusel ja lava kujunduses.

Esinemised:

17.12.2022  Pärnu Koidula Muuseum

08.01.2023 Adelaide Eesti Majas, Austraalia

15.01 2023 Sydney Eesti Majas

29.01.2023 Vikerraadio Vikerhommik. Kaja Kärner

"Koidula muuseumi juht Elmar Trink ja Jana Trink on tagasi Austraaliast, kus nad sealsetele eestlastele Lydia Koidulast ettekande pidasid ja koos publikuga isamaalisi laule laulsid

Küsk.jpg

Projekt "Pärnu Vabahariduskeskuse arengukava koostamine"

Projekti toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KÜSKi toetus 4000.- eurot.

Projekti eesmärk:

Organisatsiooni ning sihtrühmade vajadusi ja võimalusi analüüsides on kõiki osapooli kaasates koostatud arengukava, et valmistada ette arenguhüpet, mis suurendab organisatsiooni tegevusvõimekust ja olulisust.

Projekti raames keskendutakse järgmistele arenguvajadustele:

 • organisatsiooni töötajate rahulolu ja motivatsiooni tõstmine

 • töökvaliteedi parandamine

 • vabatahtlike osakaalu suurendamine ja sihtrühmade tõhusam kaasamine

 • projektitegevuste edendamine ja uute koostööpartnerite leidmine

 • infotehnoloogiliste vahendite oskuslik kasutamine                                                                   

Moodustatakse projektimeeskond (4 inimest), kes juhib projekti elluviimist. Projekti on kaasatud ekspert. Küsimused Google Formsis , mis saadetakse töötajatele, koostööpartneritele, konkurentidele ja vabatahtlikele. Kogutud andmete põhjal koostatakse SWOT analüüs.

Sõnastatakse organisatsiooni missioon, visioon ja eesmärgid.

Kinnitatud arengukava avalikustatakse kodulehel.

SA PVHK arengukava koostamise I mõttetalgud Ojako puhke- ja koolituskeskuses:

https://www.janatrinkerakool.ee/single-post/pvhk-arengukava-koostamine-m%C3%B5ttetalgud-21-22-mai-2021

https://www.janatrinkerakool.ee/single-post/pvhk-arengukava-koostamine-m%C3%B5ttetalgud-13-14-juuni-2021

83508049_1540486576113778_86591911715762

Projekt "Tunneme elust rõõmu"

Projekti toetas Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

SA Pärnu Vabahariduskeskuse projekt "Tunneme elust rõõmu" lühikokkuvõte:

Oleme väljaselgitanud sihtgrupi reaalsed ootused ja vajadused. Loonud sideme kogukonna erinevate liikmete ja põlvkondade vahel. Suurendanud 63+ elanike sotsiaalset suhtlemist ja tekitanud huvi erinevate tegevuste vastu, mis aitavad parandada inimeste tervena elatud eluaastaid.

Sihtgrupp:

Pärnumaa elanikkond vanuses 63+

Projekti eesmärk:

Lühimaajaline eesmärk on teadvustada inimestele hea tervise olulisust haiguste ennetamisel, anda infot, kuidas on võimalik säilitada õppimisvõime, leida endas rahu ja tasakaal ning tunda elust rõõmu.

Pikem eesmärk on inimeste elukvaliteedi tõus (mälu ja meeleolu paranemine, arstivisiitide külastuse vähenemine, füüsilise vormi paranemine, haigustega toimetulek, enesehinnangu tõus, sotsiaalse suhtlemise suurenemine, õpivõime säilimine jne.).

Projekti raames oleme kohtunud erinevate lektoritega:

 • Geriaater  Anu Ilp - „Kuidas ennetada eaga kaasnevaid tõsiseid haigusi“. 

 • Terviseedendaja, pedagoog Albert Anderson - „Kuidas elada harmoonias loodusega ja liikumine kui tervise pant“. Iidse Hiina terviseõpetus. Praktilised näited.

 • Taimetark ja õieterapeut Mercedes Merimaa - „Kohalik toit ja tervis taimedest“ . Praktilised soovitused igapäevase toidu tervislikumaks muutmiseks.

 • Täiskasvanute koolitaja Jana - „Elukestev õpe ja selle tähtsus“. Muusikateraapia.

 • Täiskasvanute koolitaja Tuuli Koitjärv - Mälutreening

Igale loengule on järgnenud praktiline tegevus, arutelu ja  tagasiside andmine.

kodulehele täname toetajaid.png

Projekt "Acustica Primavera"

Projekte on toetanud Pärnu Linnavalitsus.

SA Pärnu Vabahariduskeskuse projekt "Acustica Primavera" lühikokkuvõte:

Alates 2015 aastast on SA Pärnu Vabahariduskeskus mai kuus korraldanud Jana Trink Erakooli pilliõppijate osakonnaga linnarahvale klassikalise muusika kontserte. Kontsert on kuulajatele tasuta. Pidulikkust lisab valitud kontserdipaik, milleks on ajalooline Pärnu Raekoja saal.

Projekti sihtgrupp:

Muusikahuvilised inimesed.

Projekti eesmärk:

 • Pakkuda rõõmu ja eduelamust musitseerimisest pidulikus kontserdipaigas.

 • Toetada elukestvat õpet, ühendades koosmusitseerimiseks erinevaid põlvkondi, kus kogemustega  õppijad toetavad nooremaid ja noored omakorda toovad julgeid uuendusi muusikamaailma.

 • Anda uusi teadmisi ja põnevaid fakte ajastu heliloojate kohta.

 • Õpetada kontserdikultuuri (lavaline etikett nn. kirjutamata reeglid, kuidas käituda, millal plaksutada jne.)

 • Koostada teabeleht kultuurisündmustel esinemise ja pealtvaatajana osalemise headest tavadest.

 • Jätkata oma kooli traditsioone pilliõppijate kevadkontserdiga Acustica Primavera, mis on läbilõige aasta jooksul omandatud klassikalise muusika teostest.

 • Tekitada huvi klassikalise muusika vastu.

Klassikalisel kontserdil tutvustame muusikapalade sidumiseks nende teoste heliloojaid ja toome publikuni põnevad faktide muusikaajaloost. Kontserdil musitseerivad nii sooloesinejad, duod, ansamblid, kui ka spetsiaalselt selleks kontserdiks erinevatest pilligruppidest koosnev orkester.

Neitsov.jpg

Projekt "ImproviSSSimo"

Projekte on toetanud Pärnu Linnavalitsus.

SA Pärnu Vabahariduskeskuse projekt "ImproviSSSimo" lühikokkuvõte:

SA Pärnu Vabahariduskeskus on alates aastast 2012 korraldanud omaloomingu õhtuid. 2020.aasta toimus kontsert virtuaalselt, kus tehti kodulehel eraldi alajaotus.

https://www.janatrinkerakool.ee/improvissimo-2020

Projekti sihtgrupp:

Muusikahuvilised noored, kellele meeldib end väljendada läbi oma loomingu.

Projekti eesmärk:

 • Arendada õpilaste loomingulist mõtlemist ja loomupärast loovust;

 • Tutvustada õpilastele muusikapala ülesehitust, muusikalisi väljendusvahendeid (meloodia, rütm, tempo, dünaamika), ning õpetada oma mõtteid väljendama noodikirjas;

 • Õpetada õpilastele kasutama erinevaid noodigraafikaprogramme (MuseScore, Sibelius, Finale jne.),  mis aitavad õpetada muusika loomist, võimaldavad sisestada noote läbi erinevate meetodite, kuulata sisestatud muusikat ja printida välja noote

 • Innustada õpilasi leidma isikupäraseid ideid ja loovaid lahendusi;

 • Toetada õpilase individuaalsust, andes tagasisidet püstitatud eesmärkide saavutatusest, mille läbi suureneb julgus ennast muusikalistes tegevustes loominguliselt avada;

 • Pakkuda noortele esinemisvõimalusi;

 • Kutsuda külaliseks inspireerivaid muusikainimesi, kes jagavad oma kogemusi, annavad objektiivset tagasisidet loodule ja innustavad õpilasi jätkama loometööga;

 • Tekitada noortes muusika- ja kultuurihuvi ning luua alus elukestvale muusikaharrastusele.

Huvilistel on koostöös juhendajaga valminud omaloodud muusikapalad, mille nad ImproviSSSimol ette kannavad. Kõigi osalejate loodu oleme köitnud väikeseks noodivihikuks, mille kingime mälestuseks nii õpilastele, juhendajatele kui ka kutsutud külalisele. Eelnevatel aastatel on oma kogemusi noortele jaganud erinevad muusikud (Kadi Sepp, Tormi Kevvai, Indrek Palu, Kaisa Lillepuu, Paul Neitsov, Ariel Marksalu, Peeter Hansen, Hain Hõlpus ja Marek Talts). Nende tagasiside ja innustus on alati palju elevust tekitanud.

EV 2015.jpg

Projekt Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks

Projekte on toetanud Pärnu Linnavalitsus.

SA Pärnu Vabahariduskeskuse projekt Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks lühikokkuvõte:

Alates 2015 aastast on SAPärnu Vabahariduskeskus  veebruaris traditsiooniliselt korraldanud Pärnumaa rahvale Eesti Vabariigi sünnipäeval kontserdi.

Esimene suur kontsert toimus Pärnu Vanalinna Põhikooli saalis. See koht jäi aga publikule väikeseks ja järgnevatel aastatel on toimunud kontserdid teatris Endla ja Pärnu Kontserdimajas.

Põhiesinejateks on olnud Jana Trink Erakooli laulustuudiote õpilased – mudilastest täiskasvanud lauljateni. Kontserdi läbiviimisse on kaasatud erinevad Pärnumaa külaliskollektiivid (MTÜ Priimus naisansambel Kõlarüü, naiskoor Põllepaelad ja teatritrupp JANKEL, suupilliklubi Piccolo orkester ning ansambel Piccolo Folk, pasunakoor „Õnn tuli meie õuele“, Pärnu Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor, rahvatantsurühm „Sassis sussid“, Kaitseliidu Pärnumaa Maleva Puhkpilliorkester SAXON, Janne Ristimetsa Tantsustuudio, Koidula etluskonkursi võitjad ja Pärnu Mai Kooli rahvatantsijad) ning külalisesinejaid väljaspool Pärnut (Soome koor Finnair Singers, Kaire Vilgats, Hain Hõlpus, Lauri Nebel, Olav Ehala). Külaliskollektiivi kaasamine on aidanud kogukonna kultuurielu elavdada ja loonud avarama pildi ning suuremad võimalused edaspidiseks koostööks.

Kontsertetendused on kindla sisuga, tutvustades mõnda eesti armastatud kultuuriinimese elulugu või pööratud tähelepanu eesti kultuuriloole. Kava on üles ehitatud eesti muusikast ja sinna vahele põimitud vahetekstidest. Külaliskollektiivide vahenumbrid moodustavad põhikavaga terviku.

 • 22.02.2015 EV 97. sünnipäeva kontsert "Kodu", Pärnu Vanalinna Põhikoolis. Isamaalised laulud.

 • 21.02.2016 EV 98. sünnipäeva kontsert "Kodu", Pärnu teater Endla. Rahvuslikud laulud ja kodulaulud.

 • 19.02.2017 EV 99. sünnipäeva kontsertetendus "Leelo-leelo", Pärnu teater Endla. Leelo Tungla suguvõsa lugu läbi Eesti Vabariigi ajaloo.

 • 18.02.2018 EV 100. sünnipäeva kontsertetendus "Eesti A ja O" , Pärnu Kontserdimaja. EV 100 + Arne Oit 90 - Eesti kõige aegade produktiivsem helilooja, tema looming ja elu.

 • 17.02.2019 EV 101. sünnipäeva kontsertetendus "Kulla kutse", Pärnu Kontserdimaja. Rahvalaulud uues kuues, tutvustades meie üht põhiväärtust - rahvakunsti. 

 • 16.02.2020 EV 102. sünnipäeva kontsertetendus "Sa oled ainus", Pärnu Kontserdimaja. EV 100 + Olav Ehala 70 - ainult eesti keele tekstidele laule kirjutanud helilooja laulud ja nende saamislugu.

Kontserdi eesmärgiks on jätkata aastapikkuseid traditsioone, tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva, tutvustada eesti muusikat või mõnd inimest, kes on jätnud jälje eesti kultuuriellu ja pakkuda kontsertelamust Pärnu linna ning maakonna inimestele.

Projektide tegevused on leidnud kajastamist kohalikus meedias, JTEK kodulehel ja FBi lehel

https://www.janatrinkerakool.ee/galerii

TI.jpg

Projekt Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamiseks

Projekte on toetanud Pärnu Linnavalitsus.

SA Pärnu Vabahariduskeskuse projekt Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamiseks lühikokkuvõte:

Aastatel 2015, 2016, 2017 ja 2020 on SA Pärnu Vabahariduskeskus  20. augustil korraldanud pärnumaalastele ja linnakülalistele Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval kontserdi. 2016. aastal toimus see Pärnu Kuursaali  vabaõhulaval ja ülejäänud kordadel Pärnu Koidula Muuseumi aias. Koidula Muuseumi aed kontserdi tähistamiseks on kui sümbol, kus elas Eesti hümni sõnade autor ja rahvusliku liikumise juht Johann Voldemar Jannsen.

Projekti eesmärk:

 • Jätkata traditsiooni ja tähistada väärikalt Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva kauni kontserdiga;

 • Anda esinemis- ja eneseväljendusvõimalusi Pärnu linna muusikahuvilistele kollektiividele;

 • Hoida au sees Eestile olulisi tähtpäevi.

Kontsert on toimunud vabas õhustikus, kus pealtvaatajad saavad kaasa võtta piknikukorvid ja nautida  ning kaasa laulda tuntud eesti laule. Kontserdi kavasse on kaasatud külaliskollektiivid.

EM.jpg

Projekt "Emadepäeva muusikakohvik"

Projekte on toetanud Pärnu Linnavalitsus.

SA Pärnu Vabahariduskeskuse projekti "Emadepäeva muusikakohvik" lühikokkuvõte:

Igakevadine Emadepäeva muusikakohvik on toimunud Strand SPA & Konverentsihotelli Jurmala saalis alates 2008 aastast. Muusikakohvik avatakse päev enne traditsioonilist emadepäeva. Projekti ettevalmistusse on kaasatud Pärnu linna ja maakonna noored. Igal aastal tulevad noored välja toredate ideedega ja need viiakse juhendajate abil ellu. Kohvikus, mille sissepääs on tasuta, on võimalik läbi astuda kuue-seitsme tunni jooksul ja nautida hubases miljöös meeleolukat muusikat Jana Trink Erakooli lauljate esituses. Lavale astuvad mitme põlvkonna esindajad, alates kahe ja poole aastastest mudilastest ning lõpetades täiskasvanutega. Igal aastal on lavalaudadel esinenud rohkem kui sadakond lauljat. Esitatavad laulud on pühendatud emadele-vanaemadele. Kontserdikavasse on kaasatud ka külalisesinejaid teistest Pärnumaa kollektiividest. Emadepäeva muusikakohvik on pereüritus. Koosveedetud päev annab positiivseid emotsioone ning teeb pere õnnelikuks. Ühtehoidvas ja õnnelikus peres kasvavad eluterved ja õnnelikud lapsed.

Projekti eesmärk:

 • Väärtustada peresuhteid ja kauneid traditsioone- austust emadesse, vanaemadesse;

 • Motiveerida noori tegelema muusikaga;

 • Anda muusikahuvilistele noortele esinemisvõimalus suurema auditooriumi ees;

 • Kaasata noori emadepäeva muusikakohviku ettevalmistuse, korraldamise ja läbiviimise protsessi;

 • Anda võimalus tegeleda sündmuse, helitehnika ja valgustuse korraldamisega;

 • Arendada ja toetada noorte loovust ja initsiatiivi, innustada neid ning väärtustada nende panust muusikakohviku korraldamisel.

Projekti tulemus:

 • Oleme jätkanud kaunist traditsiooni, mis linnarahva seas väga oodatud;

 • Noored on saanud uusi oskusi muusikasündmuse ettevalmistamisel, korraldamisel ja läbiviimisel;

 • Muusikahuvilised on saanud väärtusliku esinemiskogemuse;

 • Külastajad ning osalejad on saanud meeleoluka kontserdielamuse ja meeldivalt pere seltsis aega veeta;

 • Projekt ja selle tegevused on leidnud kajastamist kohalikus meedias JTEK kodulehel ja FBi lehel

       https://www.janatrinkerakool.ee/galerii

Suveakadeemia pilt.jpg

Projekt "Suveakadeemia"

Projekti rahastajad:  Pärnu Linnavalitsus, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Päästeamet, Haridusministeerium, Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital.

Projekti "Suveakadeemia" lühikokkuvõte:

Alates 2005.a on Pärnu Vabahariduskeskus korraldanud Laste Suveakadeemia laagreid.

Projekti eesmärk:

 • Pakkuda noortele meeldivat ja mõtestatud vaba aja veetmise võimalust suvisel koolivaheajal

Projekti sihtgrupp:

Projekti sihtgrupiks on 7. - 14. aastased lapsed/õpilased, kes veedavad suvepuhkuse Pärnu linnas, nende hulka kuuluvad ka vähemate majanduslike võimalustega (näit. suured pered, üksikvanemate lapsed, maakonna lapsed) ning riskigruppidesse kuuluvad õpilased, kelle võimalused vaba aja veetmiseks on piiratud.

Pärnu kui suvepealinna staatust silmas pidades on võimalik “Suveakadeemias” osaleda ka Pärnu külaliste lastel, sest enamasti on lastele mõeldud ettevõtmised olnud vaid suuremate massiürituste üheks osaks.

Tööpäevadel toimiv Suveakadeemia jätab võimaluse õhtupoolikuti ja nädalavahetustel veeta vaba aeg koos vanematega.

Suveakadeemia nädalate jooksul leitud huvialadega on võimalik edasi tegeleda ka õppeaasta jooksul, selleks on olemas mitmekesised võimalused nii munitsipaal- kui ka erahuvikoolides.

Projekt „Pärnumaa tarkuseringid“

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

SA Pärnu Vabahariduskeskus projekti  "Pärnumaa tarkuseringid" lühikokkuvõte:
Projekti "Pärnumaa tarkuseringid" eesmärk on kohalike omavalitsuste (KOV) ja kodanikeühenduste (Kod.Ü) vaheliste koostöösidemete edendamine Pärnumaa Päikeseringide idee edasiarendamise kaudu, kaasates kohalike liiderorganisatsioonide teadmisi ja kogemusi ning tuginedes Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) arengukava SWOT analüüsile. Projekt hõlmab kogu Pärnumaad ning ürituste toimumiskohtadeks on eelkõige alad, mis seni on jäänud erinevatel põhjustel ilma nii ressurssidest kui ka vajalikust tähelepanust. I periood: "Tark naaber on hea naaber". Tähistamaks omavalitsuste 130. aastapäeva antakse välja Kod.Ü ja KOV tutvustav ülevaatlik raamat, mille koostamiseks luuakse kontaktid KOV ja ühendustega. Raamatu esitlus on Pärnumaa Kodanikuühiskonna Foorumil. Toimub 5-osaline üritustesari (mälumäng, muusikalis-teatraliseeritud etteasted, ettekanded, arutelud), mis lõpeb kõiki osalisi hõlmava ühisüritusega. Perioodi tulemusena on loodud tihedad kontaktid ning koostöövalmidus nii valdade siseselt, kui ka Päikeseringi piirkondades ja maakonnas tervikuna. II periood: "Tahan ja õpin". Edasi arendades loodud koostöövalmidust nii isiku, Kod.Ü kui ka KOV tasandil organiseeritakse ja viiakse läbi kodanikuhariduse alased koolitused, leitakse kohalikul tasandil liidrid ja nende kaasabil luuakse vabahariduslikku koolitust pakkuv võrgustik. II periood lõpeb koostööseminariga. Projekti lõppedes on loodud vabahariduslik koolitusvõrgustik ning määratletud sihtrühma edasised õpivajadused, on omaks võetud uudne suhtumine, et koolitused on üheks mõtestatud vaba aja sisustamise vormiks.
Projekti "Pärnumaa tarkuseringid" I perioodi eelarve on 331 144 EEK, sellest KÜSK  toetus 248 895 EEK;  II perioodi  eelarve on 171 082 EEK, sellest KÜSK toetus 153 642EEK.

Projekt "Pärnumaa teabeliinid"

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Projekti “Pärnumaa teabeliinid” eesmärk on suurendada SA Pärnu Vabahariduskeskus suutlikkust  kod.ühiskonna arendamisel, edendada eestkostevõimekust oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel ja luua kodanikuaktiivsust soodustav keskkond.

Projekti I etapil koostatakse organisatsiooni eestkostetegevuse-ja võimekuse analüüs, kaasates sihtgruppi kuuluvaid ühendusi ja avalikku sektorit, leidmaks parimad võimalusi kodanikuaktiivsuse tõstmiseks.Projekti II etapil viiakse läbi koolitus organisatsiooni eestkostetegevuse pädevuse tõstmiseks. Lähenevad KOV valimised on heaks ajendiks kodanikuhariduse valdkonnas teadmiste omandamiseks.Selleks luuakse teabe(bussi)liinid 4 suunal, kus jagatakse teadmisi valimiste reeglistikust, kodanike õigustest ning võimalustest aktiivselt kaasa rääkida ühiskonna kujundamisel. Käsitletakse 6 teemat, teabeliine kasutades toimuvad ka kod.ühenduste külastused sihtkohtadesse kogemuste vahetamiseks, koostööparnerite ja -valdkondade leidmiseks. Viiakse läbi ka koolitused KOV valimistel kandideerijatele kaasamise hea tava juurutamisest ja avaliku esinemise oskustest. Projekt lõpeb osalejate mõttetalguga, kus analüüsitakse eesmärkide saavutamist ja leitakse võimalusi vajalike tegevuste jätkamiseks.
Projekti kogumaksumus on 475 034 EEK. KÜSK toetus on 423 986 EEK

Projekt „eduVedu“

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti “eduVedu” eesmärgiks on suurendada Pärnu Vabahariduskeskuse suutlikkust kodanikuühiskonna arendamisel, propageerides säästvat eluviisi ja keskkonnateadlikkust. Jätkusuutlikkuse tagamiseks töötatakse välja äriplaan ja käivitatakse ettevõtluspõhimõtetel rajanev püsiva omatulu teenimise meede – teenuse pakkumine reisijate ja veoste transpordiks väikebussiga. Innovaatilise ideena on võimalik tasuda teenuse eest ka vanapaberiga, mille realiseerimine annab taotlejale võimaluse püsiva omatulu teenimise.

Teenuse pakkumisega kaasneb keskkonnateadlikkuse teavituskampaania, viiakse läbi vanapaberi kogumise aktsioon, stardipäev ja kiidupäev Pärnu kooliõpilastele, tutvutakse vanapaberi kogumise kampaaniaga Järvamaal ja ajaloolise Räpina Paberivabrikuga.

Projekti tulemusena on taotleja täitnud oma põhikirjalisi eesmärke, suurenenud on mõju ja tagatud on ühenduse jätkusuutlikkus, sihtrühmad on omandanud vajalikke eluhoiakuid ja on suurenenud keskkonnateadlikkus.

Projekti käik:

Projekti “eduVedu” eesmärgiks on suurendada Pärnu Vabahariduskeskuse suutlikkust kodanikuühiskonna arendamisel, propageerides säästvat eluviisi ja keskkonnateadlikkust. Jätkusuutlikkuse tagamiseks töötatakse välja äriplaan ja käivitatakse ettevõtluspõhimõtetel rajanev püsiva omatulu teenimise meede – teenuse pakkumine reisijate ja veoste transpordiks väikebussiga. Innovaatilise ideena on võimalik tasuda teenuse eest ka vanapaberiga, mille realiseerimine annab taotlejale võimaluse püsiva omatulu teenimise.

Teenuse pakkumisega kaasneb keskkonnateadlikkuse teavituskampaania, viiakse läbi vanapaberi kogumise aktsioon, stardipäev ja kiidupäev Pärnu kooliõpilastele, tutvutakse vanapaberi kogumise kampaaniaga Järvamaal ja ajaloolise Räpina Paberivabrikuga.

Projekti tulemusena on taotleja täitnud oma põhikirjalisi eesmärke, suurenenud on mõju ja tagatud on ühenduse jätkusuutlikkus, sihtrühmad on omandanud vajalikke eluhoiakuid ja on suurenenud keskkonnateadlikkus. Kogu projekti maksumus 447 803.-, millest KÜSK toetus 390 758.- (sh. äriplaani koostamine 38 392.-EEK)

Projekt "Noored pered pildile"

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Projekti “Noored pered pildile” eesmärgiks on kujundada kodanikuaktiivsust soodustavat keskkonda ning kogukonna kaasamiseks rakendada ellu praktiline koostöövorm avaliku sektoriga. Projektitegevuste kaudu suureneb Pärnu Vabahariduskeskuse (VHK) suutlikkus oma põhikirjalise eesmärkide saavutamiseks ning luuakse sihtrühma vajadustest lähtuv noorte perede ühendus. Sihtrühma kuuluvad noored pered ja KOV volikogu esindajad omandavad uusi teadmisi kodanikuhariduse valdkonna seminaridel, samas väärtustatakse perekonda ühiskonna olulise osana ning osalemise tõhustamiseks viiakse läbi arendavad tegevused vanematega kaasas olevatele lastele. Seminarid annavad võimaluse volikogu esindajatel tutvustada oma tööd ja pakkuda kaasamise meetodeid, mõjukad kodanikeühendused jagavad väärtuslikke kogemusi. Sihtrühmade aktiviseerimiseks toimub omanäoline vabaõhu-arvamuskohvik, tegevusi kajastatakse artiklites kohalikus ajalehes ja üleriigilistes raadiosaadetes. Teavitamisel on projektis suur osakaal, mis tagab info jõudmise sihtrühmani ja samalaadse demokraatliku osalusvõimaluse tutvustamise laiemale üldsusele.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 12113 eurot ja 37 eurosenti.

Projekti “Noored pered pildile” eesmärgiks on kujundada kodanikuaktiivsust soodustavat keskkonda ning kogukonna kaasamiseks rakendada ellu praktiline koostöövorm avaliku sektoriga.
Projekti kogumaksumus 13780 eur ja 37 eurosenti.

bottom of page