SA Pärnu Vabahariduskeskus projektide ülevaade

 

SA Pärnu Vabahariduskeskus planeerib oma organisatsiooni tugevdamiseks ning eesmärkide elluviimiseks osaleda vastavasisulistel projektikonkurssidel ning loob kontakte koostööks sama suunitlusega vabaühenduste ning aktiivse hoiakuga organisatsioonidega. SA töörühmade liikmed on huvitatud enda ja kogu organisatsiooni edasisest arengust.

Projekt „Pärnumaa tarkuseringid“

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

SA Pärnu Vabahariduskeskus projekti  "Pärnumaa tarkuseringid" lühikokkuvõte:
Projekti "Pärnumaa tarkuseringid" eesmärk on kohalike omavalitsuste (KOV) ja kodanikeühenduste (Kod.Ü) vaheliste koostöösidemete edendamine Pärnumaa Päikeseringide idee edasiarendamise kaudu, kaasates kohalike liiderorganisatsioonide teadmisi ja kogemusi ning tuginedes Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) arengukava SWOT analüüsile. Projekt hõlmab kogu Pärnumaad ning ürituste toimumiskohtadeks on eelkõige alad, mis seni on jäänud erinevatel põhjustel ilma nii ressurssidest kui ka vajalikust tähelepanust. I periood: "Tark naaber on hea naaber". Tähistamaks omavalitsuste 130. aastapäeva antakse välja Kod.Ü ja KOV tutvustav ülevaatlik raamat, mille koostamiseks luuakse kontaktid KOV ja ühendustega. Raamatu esitlus on Pärnumaa Kodanikuühiskonna Foorumil. Toimub 5-osaline üritustesari (mälumäng, muusikalis-teatraliseeritud etteasted, ettekanded, arutelud), mis lõpeb kõiki osalisi hõlmava ühisüritusega. Perioodi tulemusena on loodud tihedad kontaktid ning koostöövalmidus nii valdade siseselt, kui ka Päikeseringi piirkondades ja maakonnas tervikuna. II periood: "Tahan ja õpin". Edasi arendades loodud koostöövalmidust nii isiku, Kod.Ü kui ka KOV tasandil organiseeritakse ja viiakse läbi kodanikuhariduse alased koolitused, leitakse kohalikul tasandil liidrid ja nende kaasabil luuakse vabahariduslikku koolitust pakkuv võrgustik. II periood lõpeb koostööseminariga. Projekti lõppedes on loodud vabahariduslik koolitusvõrgustik ning määratletud sihtrühma edasised õpivajadused, on omaks võetud uudne suhtumine, et koolitused on üheks mõtestatud vaba aja sisustamise vormiks.
Projekti "Pärnumaa tarkuseringid" I perioodi eelarve on 331 144 EEK, sellest KÜSK  toetus 248 895 EEK;  II perioodi  eelarve on 171 082 EEK, sellest KÜSK toetus 153 642EEK.

Projekt "Pärnumaa teabeliinid"

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Projekti “Pärnumaa teabeliinid” eesmärk on suurendada SA Pärnu Vabahariduskeskus suutlikkust  kod.ühiskonna arendamisel, edendada eestkostevõimekust oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel ja luua kodanikuaktiivsust soodustav keskkond.

Projekti I etapil koostatakse organisatsiooni eestkostetegevuse-ja võimekuse analüüs, kaasates sihtgruppi kuuluvaid ühendusi ja avalikku sektorit, leidmaks parimad võimalusi kodanikuaktiivsuse tõstmiseks.Projekti II etapil viiakse läbi koolitus organisatsiooni eestkostetegevuse pädevuse tõstmiseks. Lähenevad KOV valimised on heaks ajendiks kodanikuhariduse valdkonnas teadmiste omandamiseks.Selleks luuakse teabe(bussi)liinid 4 suunal, kus jagatakse teadmisi valimiste reeglistikust, kodanike õigustest ning võimalustest aktiivselt kaasa rääkida ühiskonna kujundamisel. Käsitletakse 6 teemat, teabeliine kasutades toimuvad ka kod.ühenduste külastused sihtkohtadesse kogemuste vahetamiseks, koostööparnerite ja -valdkondade leidmiseks. Viiakse läbi ka koolitused KOV valimistel kandideerijatele kaasamise hea tava juurutamisest ja avaliku esinemise oskustest. Projekt lõpeb osalejate mõttetalguga, kus analüüsitakse eesmärkide saavutamist ja leitakse võimalusi vajalike tegevuste jätkamiseks.
Projekti kogumaksumus on 475 034 EEK. KÜSK toetus on 423 986 EEK

Projekt „eduVedu“

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti “eduVedu” eesmärgiks on suurendada Pärnu Vabahariduskeskuse suutlikkust kodanikuühiskonna arendamisel, propageerides säästvat eluviisi ja keskkonnateadlikkust. Jätkusuutlikkuse tagamiseks töötatakse välja äriplaan ja käivitatakse ettevõtluspõhimõtetel rajanev püsiva omatulu teenimise meede – teenuse pakkumine reisijate ja veoste transpordiks väikebussiga. Innovaatilise ideena on võimalik tasuda teenuse eest ka vanapaberiga, mille realiseerimine annab taotlejale võimaluse püsiva omatulu teenimise.

Teenuse pakkumisega kaasneb keskkonnateadlikkuse teavituskampaania, viiakse läbi vanapaberi kogumise aktsioon, stardipäev ja kiidupäev Pärnu kooliõpilastele, tutvutakse vanapaberi kogumise kampaaniaga Järvamaal ja ajaloolise Räpina Paberivabrikuga.

Projekti tulemusena on taotleja täitnud oma põhikirjalisi eesmärke, suurenenud on mõju ja tagatud on ühenduse jätkusuutlikkus, sihtrühmad on omandanud vajalikke eluhoiakuid ja on suurenenud keskkonnateadlikkus.

Projekti käik:

Projekti “eduVedu” eesmärgiks on suurendada Pärnu Vabahariduskeskuse suutlikkust kodanikuühiskonna arendamisel, propageerides säästvat eluviisi ja keskkonnateadlikkust. Jätkusuutlikkuse tagamiseks töötatakse välja äriplaan ja käivitatakse ettevõtluspõhimõtetel rajanev püsiva omatulu teenimise meede – teenuse pakkumine reisijate ja veoste transpordiks väikebussiga. Innovaatilise ideena on võimalik tasuda teenuse eest ka vanapaberiga, mille realiseerimine annab taotlejale võimaluse püsiva omatulu teenimise.

Teenuse pakkumisega kaasneb keskkonnateadlikkuse teavituskampaania, viiakse läbi vanapaberi kogumise aktsioon, stardipäev ja kiidupäev Pärnu kooliõpilastele, tutvutakse vanapaberi kogumise kampaaniaga Järvamaal ja ajaloolise Räpina Paberivabrikuga.

Projekti tulemusena on taotleja täitnud oma põhikirjalisi eesmärke, suurenenud on mõju ja tagatud on ühenduse jätkusuutlikkus, sihtrühmad on omandanud vajalikke eluhoiakuid ja on suurenenud keskkonnateadlikkus. Kogu projekti maksumus 447 803.-, millest KÜSK toetus 390 758.- (sh. äriplaani koostamine 38 392.-EEK)

Projekt "Noored pered pildile"

Projekti rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Projekti “Noored pered pildile” eesmärgiks on kujundada kodanikuaktiivsust soodustavat keskkonda ning kogukonna kaasamiseks rakendada ellu praktiline koostöövorm avaliku sektoriga. Projektitegevuste kaudu suureneb Pärnu Vabahariduskeskuse (VHK) suutlikkus oma põhikirjalise eesmärkide saavutamiseks ning luuakse sihtrühma vajadustest lähtuv noorte perede ühendus. Sihtrühma kuuluvad noored pered ja KOV volikogu esindajad omandavad uusi teadmisi kodanikuhariduse valdkonna seminaridel, samas väärtustatakse perekonda ühiskonna olulise osana ning osalemise tõhustamiseks viiakse läbi arendavad tegevused vanematega kaasas olevatele lastele. Seminarid annavad võimaluse volikogu esindajatel tutvustada oma tööd ja pakkuda kaasamise meetodeid, mõjukad kodanikeühendused jagavad väärtuslikke kogemusi. Sihtrühmade aktiviseerimiseks toimub omanäoline vabaõhu-arvamuskohvik, tegevusi kajastatakse artiklites kohalikus ajalehes ja üleriigilistes raadiosaadetes. Teavitamisel on projektis suur osakaal, mis tagab info jõudmise sihtrühmani ja samalaadse demokraatliku osalusvõimaluse tutvustamise laiemale üldsusele.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 12113 eurot ja 37 eurosenti.

Projekti “Noored pered pildile” eesmärgiks on kujundada kodanikuaktiivsust soodustavat keskkonda ning kogukonna kaasamiseks rakendada ellu praktiline koostöövorm avaliku sektoriga.
Projekti kogumaksumus 13780 eur ja 37 eurosenti.

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube