top of page

                MUUSIKA

 

Muusika huviringi tegevus põhineb JTEK üldõppekaval, riiklikul raamõppekaval, õppeaine ainekaval ning õppeaasta algul huviringi juhendava õpetaja koostatud töökaval.

Õppe eesmärk:

Muusika huviringi õpetusega taotletakse, et õppija:

 • rikastaks oma tundemaailma ja omandaks uusi muusikakogemusi

 • arendab muusikalisi võimeid aktiivse tegutsemise - laulmise, rütmilise tegevuse ja pillimängu kaudu

 • arendab loovust, algatusvõimet ja katsetamisjulgust

 • arendab improvisatsioonivõimet

 • omandab muusikalise kirjaoskuse põhialused

 • arendab muusikalist mõtlemist ja eneseväljendusoskust

 • arendab muusikalist analüüsivõimet, muusikaliste väljendusvahendite kasutamise oskust praktilises musitseerimises ja muusika kuulamisel

 • oskab muusikale hinnangut anda ja oma arvamust põhjendada

 • oskab muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata hindab muusikat kui kultuuriväärtust indiviidi ja ühiskonna arengus

 • rikastab tundeelu muusikaelamuste kaudu: külastab kontserte ja muusikalavastusi, oskab neid analüüsida, oma seisukohti põhjendada ja argumenteerida

 • kujundab tervikpildi kultuuri arengust ning oskab mõista ja hinnata erinevaid kultuure.

 

Muusika õpperüma kuuluvad õpilased, kel on laiendatud huvi muusika vastu ja kes otsivad võimalusi oma oskuste arendamiseks ning teadmiste täiendamiseks. Õppuril on võimalik huvipakkuva alaga süvendatult tegeleda ning soovi korral omandada eelprofessionaalseid teadmisi muusikas, arendada oma oskusi talle sobivas vormis. Osalemine muusika huviringis annab ka võimaluse õppijal esinemisteks mitmesugustel üritustel, osaleda ansamblites ning orkestrites, olla muusikaürituste organiseerimisel initsiaatoriks ning läbiviijaks.

 

Muusikaõpingute repertuaar on õpilasele huvipakkuv ja jõukohane. Tagasihoidlike võimetega õpilaste puhul antakse neile võimetekohaseid ning eduelamust pakkuvaid ülesandeid. Uute oskuste omandamisel valitakse õpilasele sobilik õppetempo.

Omandatud oskuste kinnistamiseks ning uute oskuste omandamiseks korraldatakse kontserte, õpitubasid ja esinemisi.

 

Instrumendi ning laulu eriala õpilastel on soovitav osaleda noodiõpetuse tundides, mille rühmad moodustatakse vastavalt õpilase tasemele ning vanuserühmale.

 

bottom of page