Kitarr.png
Acustica Primavera 2017.png

KITARR   

KLASSIKALINE, RÜTMIKITARR, BASSKITARR 

KOOLIÕPILASTELE JA TÄISKASVANUTELE

individuaal- ja rühmatunnid

1. ASTE

Õppesisu:

Tutvumine kitarriga ja kitarrimängu asendiga. Parema ja vasaku käe õige asetus. Helitekitamise õpetus ja kasutamine. Diatooniliste helide asukoht kitarril I positsioonis. Esimeste praktiliste mänguharjutuste omandamine kitarril. Heli, selle kõrgus, pikkus, tugevus, tämber. Muusikaline helirida. Noodikiri. Noodimärgi elemendid. Helirea põhiastmed ja tuletatud astmed, alteratsiooni märgid. Muusikalise pausi mõiste. Rütm. Meetrum. Taktimõõt 2, 3 ja 4 peale. Töö koordinatsiooniga. Aplikatuurimärkide tundmaõppimine (parema ja vasaku käe sõrmede tähistus, astmete ja keelte tähistus). Diatooniline helirida I positsioonis. 

Heliredel C duur, a-moll. Harjutused, etüüdid, palad. Esinemised

 

2. ASTE

Õppesisu:

Omandatud oskuste edasiarendamine Instrumendi häälestamine. Muusikalise mälu ja kujutlusvõime arendamine. Muusikaline intervall kui kahe heli vaheline suhe (meloodiline ja harmooniline). Tempo kui liikumise kiirus. Tempo suurusjärgud (aeglane, mõõdukas, kiire). Dünaamika ja selle nüansid (f, mf, p), aktsent. Ritenuto. Karakter loo esitamisel. Noodikirja lühendusmärgid. Harmooniliste intervallide konsonantsus ja dissonantsus. Helilaad ja selle emotsionaalne värv. Akord. Kolmkõlad, septakordid. Mängutehnika uute elementide õppimine (legato, staccato,jne) Vasaku käe mängutehnika arendamine. Töö barreega kui tähtsa aplikatuuri tehnilise võttega. Koordinatsiooni arendamine ja töö heliga põhiliste helitekitamise võtete põhjal. 4-häälsete akordide ja arpedžo mängimine. 3-häälse muusika esitamine. Positsioonimäng, tutvumine II positsiooniga. Heliredelid ühes oktaavis I positsioonis erinevate rütmifiguuridega ja kadentsid.  Duurid C,G, D, A, E, F. Mollid a, e, d. Kromaatiline helirida I positsioonis eri keeltel. Etüüdid gammadele, arpedžole, akordidele, legatole, staccatole. Erineva karakteriga palad. Ansamblipalad. Esinemised.

 

3. ASTE

Õppesisu:

Omandatud oskuste edasine arendamine Instrumendi häälestamine. Meloodia kui muusikalise väljenduse põhivahend. Ühehäälne ja mitmehäälne muusika. Vähendatud intervallid. Teoste faktuur. Dünaamika ja selle nüansid. Faktuuri lihtsaim kude: meloodia, saade, bass. Rütmi erilised jagamised: triool, kvintool, sekstool. Mängutehnika arendamine tehniliste harjutuste komplekside abil sidudes neid varemõpitud materjalidega. Uute positsioonide õppimine. Eriliste artikulatsiooni mooduste omandamine (legato, staccato). Akordide õppimine, kolmkõla, minoor kolmkõla (näiteks: C, Cm, C7, D, Dm, D7).  Tehnilised harjutused

Tüüpheliredel C-duur ja G-duur 1-s oktaavis. Tüüpheliredel D-duur ja h-moll 1-s oktaavis. Barree harjutusi. Heliredel a-moll ja e-moll kahes oktaavis. Etüüdid. Iseseisvalt õpitud palad. Eri karakteriga palad. Esinemised. 

 

4. ASTE

Õppesisu:

Muusikalise arengu üldise taseme tõstmine. Muusika esitamise harjumuste kujundamine. Muusikaline vorm: fraas, periood. Artikulatsiooni täiustamine, fraseerimine, polüfoonia. Mänguvilumuse kinnistamine. Erilised mänguvõtted (pizzicato, apagad, flazoletid).  Artikulatsioonivõtted.  Positsioonivahetus. Noodilugemise täiustamine. Kitarriga saatmine. Ansamblimäng. Akordide omandamine I positsioonis (Cm7,Co, C6, Dm7, Do, D6 jne.). Tehnilised harjutused. 

Tüüpheliredel G-duur ja A-duur 2-s oktaavis. Arpedžo ja legato. Duur ja moll ühel keelel. Pentatoonika. E-duur erinevate rütmifiguuridega. Kromaatiline helirida I positsioonis. Harjutused tertsides ja sekstides. Etüüdid erinevas tehnikas. Polüfooniapala. Klassikaline vorm. Eri karakteriga palad. Esinemised. 

 

5. ASTE

Õppesisu:

Muusikalise arengu üldise taseme tõstmine. Muusika esitamise harjumuste kujundamine. Esteetiliste vaadete arendamine. Kromatism ja alternatsioon. Modulatsioon ja transponeerimine. Vibraato. Ansamblimängu kogemuste süvendamine. Akordsaade. Homofoonia ja polüfoonia vormide alal. Kaunistused ja nende mängimine kitarril. Klassikalise ja romantilise kitarrimuusika interpreteerimine. Tantsurütmide mängimine Akordid F6, Fm6,Fo, F9, Fm7, Bm7, B6, Bm6, Cm6, C9, C sus4, C maj7, F, Fm, F7, B, B7, Bm, D. Artikulatsiooni täiustamine, fraseerimine, polüfoonia. Mänguvilumuse kinnistamine. Erilised mänguvõtted (pizzicato, apagad, flazoletid). Artikulatsioonivõtted. Positsioonivahetus. Noodilugemise täiustamine. Tehnilised harjutused. Omaloomingu katsetused. Harjutused tertsides ja sekstides. Esinemised.