Laulustuudio 3.png
kolmik.png

LAULUSTUUDIOD

mudilastele, kooliõpilastele ja täiskasvanutele

Võtame vastu uusi lauljaid!

.

Info: tel 443 1006, 5626 4884; info@janatrinkerakool.ee

 

 

 

 

 

Muusika huviringis õppimine tugineb õpilase loomulikule uudishimule ning valmisolekule uute oskuste omandamiseks. Õpitegevus on suunatud õpilase kui isiksuse mitmekülgsele arengule, arvestab õpilase individuaalseid iseärasusi ja võimeid. Oluline koht meie muusikatraditsioonide säilitamisel ja edasiviimisel on ühislaulul ning pillimängul, kus kollektiivse tegevuse kaudu omandatakse musitseerimiseks vajalikud oskused ning leitakse võimalus eneseväljenduseks. (laulustuudiod, duetid ja triod, instrumentaalansamblid, orkestrid, häälerühmade iseseisv töö, a capella ühislaulmine, kaanonid, erinevate erialade õpilaste koostööprojektid jt.).

 

Aktiivse musitseerimise kaudu muusika vastu huvi äratamine pakub õpilastele positiivseid elamusi ning muusikatund on igapäevategevusele oodatud vahelduseks. Õpetaja positiivne ning julgustav suuline hinnang õpilase muusikalistele tegevustele innustab õppijat huvialaga tegelema.

 

Osaletakse ürituste sisulisel ettevalmistamisel ning praktilisel läbiviimisel. Laulmisel toimub töö õpilase hääle igakülgse arendamisega. Tegeldakse võimetekohase kahe- ja enamahäälse laulmisega, hääle mitmekesise ja asjatundliku arendamisega. Õpitakse kasutama kaasaegset heli- ning salvestustehnikat. Rütmilise liikumise kaudu süvendatakse muusikahuvi ning arendatakse rütmitaju, tutvutakse erinevate rütmi- ja meloodiapillide, erinevate ajastute muusikaga. Rütmilis-meloodiliste improvisatsioonide abil arendatakse muusikalist mõtlemist ja loovust. Omandatakse lavalise liikumise oskusi, atraktiivset eneseväljendust.

 

Muusikalise kirjaoskuse põhialused omandatakse muusikalise tegevuse kaudu, põhinedes omandatavale erialale ning integreerides õpitavat materjali.

 

Muusika kuulamisega kujundatakse muusikalist maitset; muusikaliste kujundite kaudu õpetatakse tunnetama ja mõistma ümbritsevat maailma, elavalt sekkuma muusika loomisse ja positiivselt suhtuma muusikakultuuri. Muusika kuulamisel arendatakse muusikalist analüüsivõimet ja võrdlusoskust. Muusikalugu käsitletakse integreeritult teiste erialadega.Eesti muusika käsitlemisel on oluline seoste leidmine Euroopa muusika- ja kultuurilooga. Muusika kuulamisel lähtutakse ajastule, stiilile ja heliloojale iseloomulikematest teostest. Olulisel kohal on üldkultuurilised vestlused ning diskussioonid meedia pakutava üle (TV programmid, video, raadio, ajakirjandus, Internet jms). Tähtsustub õpetaja roll õpilaste muusikaharrastuste suunamisel ja leidmisel, tulevase kontserdi- ja muusikalavastuste külastaja kujundamisel.

Rakendatakse individuaalset ning rühmatööd: ettekanded, kontserdi-, teatrietenduse arvustus-analüüs, arvustused, jms. Individuaalsel ja iseseiseval tööl on oluline koht – harjutamine, improvisatsioonioskuste omandamine, internetipõhise lisamaterjali kasutamine, iseseisvalt muusika esitamise ettevalmistamine, kuuldud muusika kirjapanek, saatepartii ning mitmehäälsuse loomine, muusikalise mälu treening.

 

Prima vista e. noodilugemine on olulisel kohal. Noodilugemist tuleb pidevalt harjutada nii huvialatundides kui kodus. Mängule peab eelnema analüüs (antud)nooditeksti kohta, kus õpilane määrab helistiku, taktimõõdu, rütmi, tempo ja dünaamika. Nn. kuulmise järgi mängimist (laulmist) arendatakse kõikidel õpiastmetel.

 

Muusikaõpingute repertuaar peab olema õpilasele huvipakkuv ja jõukohane. Tagasihoidlike võimetega õpilaste puhul antakse neile võimetekohaseid ning eduelamust pakkuvaid ülesandeid. Uute oskuste omandamisel valitakse õpilasele sobilik õppetempo.

 

Omandatud oskuste kinnistamiseks ning uute oskuste omandamiseks korraldatakse kontserte, õpitubasid ja esinemisi. Muuusikaõpilastel on soovitav osaleda noodiõpetuse tundides, mille rühmad moodustatakse vastavalt õpilase tasemele ning vanuserühmale.

Asume J.V. Jannseni 7A:

http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt