top of page

Sihtasutuse Pärnu Vabahariduskeskus põhikiri

 


1.ÜLDSÄTTED
1.1. Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus (edaspidi sihtasutus) on eraõiguslik juriidiline isik.
1.2. Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu edendada laste, noorte ja täiskasvanute vabaharidust ning aidata kaasa Eesti ühiskonna demokraatlikule arengule.
1.3. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus.
1.4. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, oma põhikirjast ja lepingutest.
1.5. Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
1.6. Sihtasutuse majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.7. Sihtasutuse asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik.

2.EESMÄRGI TÄITMINE
2.1. Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab sihtasutus lühema ja pikemaajalisi kursusi ja seminare, õpi- ja harrastusringe, töörühmi, konverentse, loenguid, kohtumisi, vabaharidusõhtuid jms ning osaleb erinevates projektides.
2.2. Sihtasutus teeb koostööd teiste vabaharidusühingutega ja teiste täiskasvanute koolitusega tegelevate organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.
2.3. Sihtasutuse koolitustegevus toimub järgmistes valdkondades: 
2.3.1. Eesti ühiskondlik elu: kodanikukoolitus, ametiühingukoolitus, rahvaesindajate koolitus, Eesti kultuuri ja ühiskondliku elu tutvustamine mitte-eestlastele jne;
2.3.2. Euroopa ühiskondlik elu: poliitika, majanduse ja kultuuri tundmaõppimine, riikidevaheline koostöö, Eesti tutvustamine jms;
2.3.3. igapäevane elu: puuetega inimeste, vanurite, noorte ja lasterikaste perede probleemid, kodumajanduslik ja lastevanemate koolitus, laste ja noorte huvialane tegevus;
2.3.4. suhtlemisoskus: võõrkeelte õppimine, esinemisoskuse arendamine, suhtlemistreeningud jms;
kultuurihuvid ja kunstiharrastused, enesetäiendamise muud vormid;
tööalane, s.h töötute koolitus.
2.4.Oma eesmärgi saavutamisel lähtub sihtasutus järgmistest põhimõtetest:
2.4.1. jõuda haridusega ka nende elanikekihtideni, kes sellest seni on ilma jäänud;
2.4.2. anda inimestele eluks vajalikke teadmisi ja oskusi täiendavalt fornaalsele haridussüsteemile;
2.4.3. suurendada inimeste sotsiaalset aktiivsust ja selgitada demokraatia olemust;
2.4.4. kasutada erinevaid ja uusi meetodeid;
2.4.5. anda võimalusi oma loovuse arendamiseks; 
sisustada vaba aega mõtestatult ja isiksuse arengut edendavalt.

3.SIHTASUTUSE JUHTIMINE
3.1. Sihtasutuse organid on : 
sihtasutuse nõukogu (edaspidi nõukogu)
sihtasutuse juhatus (edaspidi juhatus) 
3.2. NÕUKOGU 
3.2.1. Nõukogu :
3.2.1.1. kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle;
3.2.1.2. otsustab juhatuse ettepanekul sihtasutuse strateegia ja kinnitab sihtasutuse aastaeelarve;
3.2.1.3. määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse liikmed, arvestades käesoleva põhikirjaga seatud tingimusi ja enda poolt kehtestatud korda; uus juhatuse koosseis valitakse reeglina juhatuse 5-aastase volituste perioodi 3 viimase kuu jooksul;
3.2.1.4. Otsustab lepingute sõlmimise juhatuse liikmetega, määrab sihtasutuse esindaja juhatuse liikmetega lepingu sõlmimisel ning juhatuse liikmetele tasu maksmise alused;
3.2.1.5. otsustab juhatuse ettepanekul raha taotlemise, kui maht ületab 50% sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest; 
3.2.1.6. otsustab kohustuse võtmise, kui selle suurus ületab 10% sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest;
3.2.1.7. otsustab osaluse omandamise, suurendamise, vähendamise ja lõpetamise äriühingutas; 
3.2.1.8. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise, kui nende väärtus on võrdne või ületab nõukogu poolt juhatusele kehtestatud piirmäära;
3.2.1.9. kutsub tagasi juhatuse liikme, kui tema tegevus või tegevusetus põhjustab või võib põhjustada olulist kahju sihtasutusele või kui ta ei ole võimeline juhtima sihtasutust või muudel mõjuvatel põhjustel, kusjuures nõukogu on kohustatud oma otsust motiveerima. Koos juhatuse liikme tagasikutsumise otsustamisega peab nõukogu määrama uue juhatuse liikme;
3.2.1.10. kinnitab juhatuse poolt esitatud sihtasutuse majandusaasta aruande
3.2.1.11. teeb vajadusel asutajale ettepaneku põhikirja muutmiseks;
3.2.1.12. otsustab sihtasutuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;
3.2.1.13. otsustab tehingute tegemise ja vaidluste pidamise juhatuse liikmetega, määras sihtasutuse esindaja vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega;
3.2.1.14. täidab juhatuse ettepanekul muid sihtasutusega seotud ülesandeid ja kohustusi.
3.2.2.Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet sihtasutuse juhtimise, majandustegevuse ja üldseisundi kohta ning tutvuda sihtasutuse dokumentatsiooniga.
3.2.3.Nõukogu on 3(kolme)- liikmeline. Nõukogu liikmed nimetab asutaja. Nõukogu liikme volitused kestavad 4 (neli) aastat.
3.2.4.Nõukogu liikmel on õigus nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest teda nimetanud isikule vähemalt 1 kuu ette. Nõukogu liikme võib teda määranu tagasi kutsuda, kui nõukogu liige kahjustab või võib kahjustada oma tegevusega või tegevusetusega sihtasutust või ta ei ole võimeline osalema nõukogu töös. Nõukogust tagasiastunud või tagasikutsutud nõukogu liikme asemele määrab asutaja asendusliikme mitte hiljem kui 3 (kolme) kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasiastumist või tagasikutsumist.
3.2.5.Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu esimehe volitused kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni, omal soovil nõukogu esimehe volitustest loobumiseni või nõukogu koosseisust lahkumiseni.
3.2.6.Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige või juhatus.
3.2.7.Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2(kaks) nõukogu liiget. Nõukogu koosolekul, kus otsustatakse käesoleva põhikirja punktides 3.2.1.3., 3.2.1.9., 3.2.1.11, 3.2.1.12, 3.2.1.13 nimetatud küsimusi, peavad osalema kõik nõukogu liikmed.
3.2.8.Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Nõukogu otsus käesoleva põhikirja punktides 3.2.1.12, 3.2.1.13 ning 6.3. nimetatud küsimustes on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed. 
3.2.9.Erandkorras võib nõukogu teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
3.2.10.Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid saadetakse sihtasutuse juhatusele, kes korraldab nende säilimise.
3.2.11.Nõukogu liikmete tööd võidakse tasustada vastavalt nende ülesannetele, kusjuures nõukogu liikmetele majandusaasta jooksul makstav tasu ei või ületada 10% juhatuse esimehele samaks majandusaastaks määratud tasust. Nõukogu liikmete tasu suuruse määrab asutaja. Nõukogust tagasiastunud või tagasikutsutud nõukogu liikmele hüvitust ei maksta. 
3.3.JUHATUS
3.3.1. Juhatus:
3.3.1.1. juhib sihtasutust, esindab sihtasutust suhetes kolmandate isikutega ja vastutab sihtasutuse tegevuse eest. Juhatus on 1-3 (ühe kuni kolme)- liikmeline; 
3.3.1.2. esindab sihtasutust kui tööandjat;
3.3.1.3. kehtestab sihtasutuse finants- majandustegevuse korra ja tagab vahendite kasutamise sihipärase kontrolli, lähtudes käesolevast põhikirjast; 
3.3.1.4. koostab sihtasutuse eelarve ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule ning tagab sihtasutuse eelarve täitmise;
3.3.1.5. kehtestab sihtasutuse raamatupidamise sise-eeskirja ja palgakorralduse;
3.3.1.6. kehtestab sihtasutuse töösisekorraeeskirja;
3.3.1.7. kehtestab sihtasutuse asjaajamise juhendi;
3.3.1.8. koostab ja esitab sihtasutuse tegevust puudutavad aruanded seaduste ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras asjaomastele isikutele, vastutab sihtasutuse aruannete õigsuse eest; 3.3.1.9. esitab nõukogule kvartalile järgneva kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist; annab nõukogule ja seadusega sätestatud juhtudel teistele isikutele vajalikku teavet sihtasutuse ja selle juhtimise kohta; 
3.3.1.10. esitab registrile nõukogu liikmete nimekirja;
3.3.1.11. taotleb vahendeid sihtasutuse tegevuse korraldamiseks, soetusteks, investeeringuteks ja muudeks põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks; taotlused, mis ületavad 50% sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest kooskõlastatakse nõukoguga;
3.3.1.12. taotleb vajadusel sihtasutusele laenu või liisingut või võtab sihtasutusele muid kohustusi, taotlused, mis ületavad 10% sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest, kooskõlastatakse nõukoguga; 
3.3.1.13. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise ilma nõukogu täiendava nõusolekuta, kui nende asjade väärtus on väiksem nõukogu poolt kehtestatud piirmäärast; 3.3.1.14. täidab kõiki muid sihtasutusega seotud ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu pädevusse. 
3.3.2.Juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt 5 aastaks. Juhatuse liikmel on õigus juhatusest tagasi astuda, kui ta teatab sellest nõukogule kirjalikult vähemalt 2 kuud ette.
3.3.3.Juhatuse liikmeid võib nõukogu tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel, milleks on juhatuse liikme tegevus või tegevusetus, mis põhjustab või võib põhjustada sihtasutusele olulist kahju või kui juhatuse liige osutub võimetuks juhtima sihtasutust. 
3.3.4.Nõukogu otsustab juhatusest tagasiastunud või tagasikutsutud liikme asemele asendusliikme määramise mitte hiljem kui 1 kuu jooksul pärast juhatuse liikme tagasikutsumist või tagasiastumist. Asendusliikme volitused kestavad uue juhatuse määruseni käesoleva põhikirja punktis 3.2.1.3. ettenähtud korras.
3.3.6.Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatusel võib olla 1 liige (juhataja).
3.3.7.Juhatuse liikmel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes.
3.3.8.Juhatuse liikmele makstakse tema ülesannetele vastavat tasu. Tasu makstakse igakuiselt. Tasu suuruse määrab nõukogu. 
3.3.9.Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised koosolekud toimuvad majandusaasta algul vastuvõetud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui 1 (üks) kord kuus. 
Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Õigus ja kohustus koosolek kokku kutsuda on juhatuse esimehel, tema äraolekul juhatuse esimeest asendaval juhatuse liikmel. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui seda nõuab nõukogu või kui seda nõuavad vähemalt pooled juhatuse liikmed. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele vähemalt 3 (kolm) päeva enne selle toimumist. 
3.3.10.Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. 
3.3.11.Juhatuse koosolekud protokollitakse. Juhatus säilitab protokollid sihtasutuse asukohas. 

4.SIHTASUTUSE VARA
4.1. Sihtasutus on vara omanik. Sihtasutuse vara valdamist, kasutamist ja käsutamist teostab juhatus seaduse ja käesoleva põhikirjaga määratletud korras.
4.2. Sihtasutuse vara moodustub :
4.2.1. asutamisotsuse põhjal sihtasutusele üle antud varast;
4.2.2. sihtotstarbelistest eraldistest;
4.2.3. vahenditest, mis laekuvad sihtasutusele lepingute täitmisest või muul viisil tema tegevuse tulemusel;
4.2.4. annetustest, dotatsioonidest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;
4.2.5. muudest vahenditest.
4.3.Sihtasutuse vara kasutatakse ainult sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks. Sihtasutuse vara kajastub sihtasutuse bilansis.
4.4.Sihtasutuse vara käsutamine toimub juhatuse või nõukogu otsuse alusel vastavalt käesolevas põhikirjas sätestatule.
4.5.Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise sihtasutuse juhatus.

5.PÕHIKIRJA MUUTMINE
Põhikirja võib muuta ainult muutunud asjaolude arvessevõtmiseks ja silmas pidades sihtasutuse eesmärki. Sihtasutuse eesmärki ei ole õigus muuta. Põhikirja muutmise õigus on ainult asutajal. Ettepaneku põhikirja muutmiseks teeb asutajale nõukogu. 

6.SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE
6.1. Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega, kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. 
6.2. Sihtasutuse jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks.
6.3. Sihtasutus lõpetatakse seadusega sätestatud korras. Nõukogu võib sihtasutuse lõpetada, kui asjaolud muutuvad nii olulisel määral, et ei ole võimalik ega vajalik sihtasutuse eesmärgi saavutamine. 
6.4. Sihtasutuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud MTÜ-le või SA-le, usulisele ühendusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule s.h. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele. 


Põhikiri muudetud 19.01.2012

bottom of page