top of page

VÕÕRKEELTE  ÕPPEKAVAD

Võõrkeelte osakonna põhiülesanneteks on rahuldada õppijate soovi ennast täiendada ja  luua neile tingimused, mis tagaksid efektiivse keeleõppe. Suurt tähelepanu pööratakse sõbralikule ja sundimatule õhkkonnale õppeprotsessis, mis oma positiivsusega tagab paremad tulemused.

 

Metoodiliseks aluseks peame loomulikku lähenemist keeleõppele, mis on sarnane emakeele omandamisele varajases lapsepõlves.​ Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu.

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

 

Võõrkeelte õppekavad:

Eesti keel (võõrkeelena) A1

Eesti keel (võõrkeelena) A2

Eesti keel (võõrkeelena) B1

Saksa keel A1

Vene keel A1

Vene keel A2

Inglise keel A1

Inglise keel A2

Inglise keel B1

Inglise keel B2

Itaalia keel A1

Prantsuse keel A1

Soome keel A1

Soome keel klienditeeninduses

Soome keel A2

Hispaania keel A1

Hispaania keel A2

Rootsi keel A1

Rootsi keel B1

Norra keel A1

Läti keel A1

Võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab keeleoskuse, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas iseseisvalt toimida

• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles

• õpib tundma erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure

• suudab mõista oma ja võõra võrdlemisel erinevusi ja neid aktsepteerida

• saab täiendava juurdepääsu erinevatele teadmisallikatele (nt. teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jne), mis omakorda toetab õpinguid teistes valdkondades 

• usub endasse, saab kindlustunde edasiseks võõrkeelte edukaks õppimiseks

• arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet

• oskab ennast vastavalt omandatud oskustele väljendada kirjalikult

• suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja tõhusalt kasutada.

 

Võõrkeeleõpetus annab õppijale mitmekülgseks arenemiseks lisavõimaluse, soodustab õpilase positiivset häälestatust (võõrkeelte) õppimise suhtes, toetab tema üldist arengut ning arendab seetõttu tema emotsionaalseid, sotsiaalseid, kognitiivseid, loome- ja keelevõimeid. Võõrkeeleõpetuse sisu tuleneb kultuurist, ümbritsevast keskkonnast ja peab vastama õppija huvidele, mõjutades tema tunde- ja mõttemaailma. Õppimine ja omandamine peab haarama õppija kõiki meeli, aitama suunata õppija arengut tervikuna, arvestades tema individuaalseid iseärasusi.

 

Õppematerjali sisu, töömeetodite ja -võtete ning positiivse suhtlemise kaudu tundides tuleb ergutada õppija loomulikku teadmishimu, huvi võõrkeele õppimise, silmaringi laiendamise, õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu. Et keeleõpetuse eesmärk on õpetada kasutama keelt loomulikes suhtlusolukordades, loob õpetaja võimalikult loomuliku keelekeskkonna klassis. Kursuse juhendaja võib vajadusel muuta õppesisu teemasid vastavalt õpilaste vajadustele ja kasutatavale õppematerjalile.

 

Õppeaasta lõpul saab õpilane tema oskusi ja arengut kajastava, õppekavas ette nähtud eesmärkide täitmise kohta JTEK tunnistuse.

bottom of page