top of page

VÕÕRKEELED

Võõrkeelte osakonna põhiülesanneteks on rahuldada laste, õpilaste ja täiskasvanute soovi ennast täiendada, luua õppijatele tingimused, mis tagaksid efektiivse keeleõppe. Suurt tähelepanu pööratakse sõbralikule ja sundimatule õhkkonnale õppeprotsessis, mis oma positiivsusega tagab paremad tulemused.

Metoodiliseks aluseks peame loomulikku lähenemist keeleõppele, mis on sarnane emakeelegi omandamisele varajases lapsepõlves.​ Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu

 

Täienduskoolitustel õpetatavate võõrkeelte õppe- ja ainekavad:

Võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab keeleoskuse, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas iseseisvalt toimida

• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles

• õpib tundma erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure

• suudab mõista oma ja võõra võrdlemisel erinevusi ja neid aktsepteerida

• saab täiendava juurdepääsu erinevatele teadmisallikatele (nt. teatmeteosed, võõrkeelne       kirjandus, internet jne), mis omakorda toetab õpinguid teistes valdkondades 

• usub endasse, saab kindlustunde edasiseks võõrkeelte edukaks õppimiseks

• arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet

• oskab ennast vastavalt omandatud oskustele väljendada kirjalikult

• suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja tõhusalt kasutada.

 

Võõrkeeleõpetus annab õppijale mitmekülgseks arenemiseks lisavõimaluse, soodustab õpilase positiivset häälestatust (võõrkeelte) õppimise suhtes, toetab tema üldist arengut ning arendab seetõttu tema emotsionaalseid, sotsiaalseid, kognitiivseid, loome- ja keelevõimeid. Võõrkeeleõpetuse sisu tuleneb kultuurist, ümbritsevast keskkonnast ja peab vastama õppija huvidele, mõjutades tema tunde- ja mõttemaailma. Õppimine ja omandamine peab haarama õppija kõiki meeli, aitama suunata õppija arengut tervikuna, arvestades tema individuaalseid iseärasusi.

 

Õppematerjali sisu, töömeetodite ja -võtete ning positiivse suhtlemise kaudu tundides tuleb ergutada õppija loomulikku teadmishimu, huvi võõrkeele õppimise, silmaringi laiendamise, õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu. Et keeleõpetuse eesmärk on õpetada kasutama keelt loomulikes suhtlusolukordades, loob õpetaja võimalikult loomuliku keelekeskkonna klassis. Kursuse juhendaja võib vajadusel muuta õppesisu teemasid vastavalt õpilaste vajadustele ja kasutatavale õppematerjalile.

 

Õppeaasta lõpul saab õpilane tema oskusi ja arengut kajastava, õppekavas ette nähtud eesmärkide täitmise kohta JTEK tunnistuse.

bottom of page