top of page

UKULELE

lastele ja täiskasvanutele

Eesmärgid: 

 

  • tutvustada õpilasele ukulele olemust ja mänguvõimalusi

  • tutvustada õpilasele ukulelel mängitavat repertuaari ja helikeelt, kaasa arvatud mitmeid erinevaid stiile

  • arendada muusikaarmastust selle instrumendi kaasabil

  • aidata omandada peamised mänguvõtted pillil

  • noorte loomevõimete avastamine ja nende kavakindel arendamine;

  • musitseerimiselamuse võimaldamine eelkõige läbi ansamblikoosseisudes osalemise.

 

Kasvatustöö seisukohast on kursuse eesmärk aidata kaasa õpilase isiksuse kujundamisele ja sotsiaalsete oskuste arendamisele koosmusitseerimise kaudu.

 

Õpiväljundid:

 

Kursuse lõpuks tunneb õpilane ukulelet ja oskab seda häälestada; esitada kursuse käigus läbitud repertuaari; oskab lugeda tabulatuuri ja akordimärke; mõistab ansamblimängu põhimõtteid.

Kursuse lõpuks saavutab õpilane kursuse alguses enda jaoks püstitatud isiklikud eesmärgid. Õppetöö tempos ja intensiivsuses lähtutakse õpilase vanusest ja isikupärast.

 

Ukuleleõpe ei ole jagatud selgelt liigenduvateks etappideks ega faasideks, pigem kujutab see pidevat muusikalist ja isiksuslikku arengut, oskuste täiendamist, tegevuste ja repertuaari mitmekesistamist ning uute mängutehniliste ja üldkunstiliste väljakutsete võtmist.

Individuaalõppes õppekava läbimiseks valib õpilane sobiva tempo, üleviimisel järgmisele astmele arvestatakse omandatud oskusi. Õppeaasta lõpul väljastatakse õppijale tunnistus vastava huviala taseme lõpetamise kohta, milles kajastatakse tundidest osavõtt, huviringis õppimise aeg, hinnang õpitegevusele ning soovitused edaspidiseks. 

 

Muusikaõpingute repertuaar peab olema õpilasele huvipakkuv ja jõukohane. Tagasihoidlike võimetega õpilaste puhul antakse neile võimetekohaseid ning eduelamust pakkuvaid ülesandeid. Uute oskuste omandamisel valitakse õpilasele sobilik õppetempo. Omandatud oskuste kinnistamiseks ning uute oskuste omandamiseks korraldatakse kontserte, õpitubasid ja esinemisi. Muusikaõpilastel on soovitav osaleda noodiõpetuse tundides, mille rühmad moodustatakse vastavalt õpilaste tasemele ning vanusele.

bottom of page