top of page

PÄRNU VABAHARIDUSKESKUS

Sihtasutuse eesmärgiks on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu edendada laste, noorte ja täiskasvanute vabaharidust ning aidata kaasa Eesti ühiskonna demokraatlikule arengule.

 

Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab sihtasutus lühema ja pikemaajalisi kursusi ja seminare, õpi- ja harrastusringe, töörühmi, konverentse, loenguid, kohtumisi, vabaharidusõhtuid jms ning osaleb erinevates projektides.

 

SA Pärnu Vabahariduskeskuse tegevus toimub järgmistes valdkondades:

  • Eesti ühiskondlik elu: kodanikukoolitus, rahvaesindajate koolitus;

  • Euroopa ühiskondlik elu: poliitika, majanduse ja kultuuri tundmaõppimine, riikidevaheline koostöö, Eesti tutvustamine.

  • Igapäevane elu: puuetega inimesed, vanurite, noorte ja lasterikaste perede probleemid, kodumajanduslik ja lastevanemate koolitus, laste ja noorte huvialane tegevus;

  • Suhtlemisoskus: võõrkeelte õppimine, esinemisoskuse arendamine, suhtlemise treeningud, enesetäiendamise muud vormid jm.


Oma eesmärgi saavutamisel lähtub SA järgmistest põhimõtetest:

  • Anda inimestele eluks vajalikke teadmisi ja oskusi täiendavalt formaalsele haridussüsteemile;

  • Suurendada inimeste sotsiaalset aktiivsust ja selgitada demokraatia olemust;

  • Kasutada erinevaid ja uudseid meetodeid.


SA Pärnu Vabahariduskeskus on loodud 2004. aastal, toimivad erinevate valdkondade töörühmad (vabaharidus, kultuurielu, ühiskondliku elu ja sotsiaalelu töörühm), organisatsiooni tööd juhib nõukogu, on valitud juhatuse esimees.

 

SA Pärnu Vabahariduskeskus planeerib oma organisatsiooni tugevdamiseks ning eesmärkide elluviimiseks osaleda vastavasisulistel projektikonkurssidel ning loob kontakte koostööks sama suunitlusega vabaühenduste ning aktiivse hoiakuga organisatsioonidega. SA töörühmade liikmed on huvitatud enda ja kogu organisatsiooni edasisest arengust.

 

TUNNUSTUSED:

SA Pärnu Vabahariduskeskuse tegemisi on aastate jooksul tunnustatud mitmel korral: 2008.a.Pärnu Linna Volikogu tänukiri kodanikuühiskonna edendamise eest (Pärnumaa tarkuseringid):

2009.a. pärnu Maavalitsus, pärnumaa kodanikuühiskonna aasta tegu (Pärnumaa teabeliinid)

2010.a. EMSL, aasta vabaühendus, uudse lähenemise eest kodanikuhariduse edendamisel;

2013.a. pälvis SA Pärnu VHK etenduse „Viru Laulik ja Koidula“ korraldamise eest Eesti Kultuurikapitali kultuuri aastapreemia.

VABAHARIDUSE TÖÖRÜHM

 

Vabahariduse töörühm viib alates 2005. aastast läbi traditsioonilisi üritusi ning pikemaajalisi projekte: Laste Suveakadeemia; Huvihariduse mess 2005 - 2007; suvelaagrite infovoldiku

väljaandmine 2006 -  2008; huvihariduse erilehe väljaandmine august 2008. Mahukam projekt igal aastal on Suveakadeemia. Eesmärk: Pakkuda noortele meeldivat ja mõtestatud vaba aja veetmise võimalust suvisesel koolivaheajal. Sihtrühm: 6 - 12 aastased noored, kes veedavad suvepuhkuse Pärnu linnas, nende hulka kuuluvad vähemate majanduslike võimalustega (lasterikaste perede, üksikvanemate, kasuperede) lapsed ning riskigruppidesse kuuluvad lapsed.
Projekti tegevus: Suveakadeemia tegevus erinevate temaatiliste nädalatena. Õpetajate juhendamisel saavad noored omandada uusi teadmisi ning rakendada varem omandatud oskusi. Nädalateemadeks kunst, turvalisus, loodushoid, nuputa, turism, muusika ja võõrkeeled. 

Töörühm jätkab traditsiooniliste ürituste läbiviimist. 

KULTUURIELU TÖÖRÜHM

 

Kultuurielu töörühm on korraldanud kultuuri valdkonda kuuluvaid üritusi, näiteks “Kasvanud koos Eestiga”, “Eesti Vabariigi 90 aastapäeva tähistamine”, kitarrimuusikat ja mängutehnikat tutvustav üritus koos vaba lava esinemistega “Kitarrrung”(2006-2013), heategevuslik kontsert “Emadepäeva muusikakohvikus”. Kultuurielu töörühm osales aktiivselt suurprojekti “Pärnumaa tarkuseringid” üritustesarja ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 2013.aasta suurim projekt oli "Viru Laulik ja Koidula". Etendust mängitakse Koidula Muuseumis ka edaspidi. 2013.aastal pälvis SA Pärnu VHK etenduse "Viru Laulik ja Koidula" korraldamise eest Eesti Kultuurikapitali kultuuriaasta preemia 2013.

ÜHISKONDLIKU ELU TÖÖRÜHM

 

Ühiskondliku elu töörühm (loodud 2008.a) on osalenud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali piirkondliku tasandi MTÜ koostöö arendamise projekti koostamisel ning järgneva kahe aasta jooksul (aug.2008 – mai 2010) viis läbi projekti “Pärnumaa tarkuseringid” eesmärgiga kohalike omavalitsuste ja kodanikeühenduste vaheliste koostöösidemete edendamine. Ürituste läbiviimise kohad valiti lähtuvalt põhimõtetest, et tähelepanu saaksid väiksemad ning innustust vajavad paigad, mille materiaal-tehniline baas on erinevatel põhjustel jäänud kesiseks.
Projekti "Pärnumaa teabeliinid" eesmärgiks oli suurendada organisatsiooni suutlikkust kodanikuühiskonna arendamisel, edendada eestkostevõimekust ja luua kodanikuaktiivsust soodustav keskkond. I etapil koostasime organisatsiooni eestkoste- ja võimekuse analüüsi. Lähenevad KOV valimised olid heaks ajendiks kodanikuhariduse valdkonnas teadmiste omakdamiseks. Selleks lõime teabeliini(bussi)liinid 4 suunal, kus jagati teadmisi valimiste reeglistikust, kodanike õigustest ja võimalustest kaasa rääkidaühiskonna kujundamisel. KOV valimistel kandideerijatele viisime läbi  koolitused kaasamise hea tava juurutamisest ja avaliku esinemise oskustest. Projekt lõppes mõttetalgutega, kus analüüsisime eesmärkide saavutamist.

Projekt "Noored pered pildile" 2011 - 2012 sihtrühma kuulusid noored pered ja KOV volikogu esindajad, kes omandasid uusi teadmisi kodanikuhariduse valdkonna seminaridel, samas väärtustati perekonda ühiskonna olulise osana ning osalemise tõhustamiseks viidi läbi arendavad tegevused vanematega kaasas olevatele lastele. Seminarid andsid võimaluse volikogu esindajatel tutvustada oma tööd ja pakkusid kaasamise meetodeid, mõjukad kodanikeühendused jagasid väärtuslikke kogemusi. Sihtrühmade aktiviseerimiseks toimus omanäoline vabaõhu-arvamuskohvik, tegevusi kajastati artiklites kohalikus ajalehes ja üleriigilistes raadiosaadetes. 

SOTSIAALELU TÖÖRÜHM

 

Sihtasutuse edaspidise organisatsioonilise võimekuse tõstmiseks on loodud sotsiaalelu  töörühm, kuhu on koondunud erinevate põlvkondade esindajad, kes tegelevad projekti “Terved mõtted” teostamise ja edasiarendamisega. Projekti eesmärgiks on pakkuda Pärnu Haigla lasteosakonna patsientidele võimalust tegelda kunsti ja meisterdamisega, et soodustada positiivsete elamuste kaudu tervenemisprotsessi.

Töörühm töötab välja projekti “Geniaalsed generatsioonid” ja otsib võimalusi selle teostamiseks. Projekti käigus on võimalik  uurida erinevate põlvkondadevaheliste erimeelsuste põhjuseid, luua koostöövõimalusi teineteise paremaks mõistmiseks ning olla ühiselt valmis rahvastiku vananemisega seotud probleemide lahendamiseks. Projekti tegevustes on oodatud osalema erinevaid generatsioone ning eluvaldkondi esindavad organisatsioonid.

bottom of page