top of page
Untitled design.png

REAALAINED

riikliku õppekava toeks ja täienduseks 

matemaatika, füüsika, keemia

 

Reaalainete õpperüma kuuluvad õpilased, kel on laiendatud huvi mõne reaalaine ja nende integreerimise vastu ning kes otsivad võimalusi oma teadmiste täiendamiseks ning oskuste kasutamiseks.

 

Võimalik on paralleelselt kooliprogrammiga käsitleda teemasid süvendatult ning samuti keskenduda mingile üksikule teemale kogu õppeaasta vältel, omandada eelprofessionaalseid teadmisi reaalainetes, arendada oma oskusi õpilasele sobivas vormis ja tempos.

 

Õpitegevus on suunatud õpilase kui isiksuse mitmekülgsele arengule ning arvestab õpilase individuaalseid iseärasusi ja võimeid. Läbivaks teemaks on tugev seos ja integreeritus meid ümbritsevaga, looduse ja inimestega, igapäevase tegevuse ning eakohaste ettevõtmistega.

 

Reaalainetes on õpitav materjal tugevasti seotud eelnevalt õpituga, seetõttu on oluline järjepidevus ning sihipärasus ja õpilase oskus näha seoseid juba omandatud ning uute oskuste omandamisel. Aktiivse tegevuse kaudu reaalainete vastu huvi äratamine pakub õppurile positiivseid elamusi ning reaalainete huviring on igapäevategevusele oodatud vahelduseks. Õpetaja positiivne ning julgustav suuline hinnang õpilase tegevustele innustab õppijat huvialaga tegelema. Reaalainete huviringis õppimine tugineb õpilase loomulikule uudishimule ning valmisolekule uute oskuste omandamiseks.

bottom of page