top of page

HÄÄLESEADE 

 

Õppesisu:

Õpilase individuaalsusel, soovidel, eakohasusel ja õpieesmärkide saavutamiseks vajaliku repertuaari omandamine. Hääle individuaalsete omaduste (tämber, diapasoon) kujundamine. Väljendusrikas laulmine ja kõlaühtlus. Muusikalise lauseehituse tundmaõppimine (motiiv, fraas, lause, periood) seoses laulude õppimisega. Korrektse diktsiooni kujundamine. Harmooniataju kujundamine ja soleerimine. Rütmilis-meloodilised improvisatsioonid, omalooming. Muusikalise ja rütmilise mälu arendamine. Hingamisharjutused. Muusikaline liikumistegevus. Pop-muusika ja klassikalise muusika laulunäited. Lavaline käitumine, esinemisoskuse arendamine ja näitlejameisterlikkus. Mikrofoni kasutamine. Salvestuste analüüsimine. Eetika. Esinemine kontsertidel ning osavõtt konkurssidest. Muusikaliste mõistete kasutamine. Muusika teadliku kuulamise oskuse arendamine.

 

Hääleseade õpilane laulab vastavalt vokaalsetele võimetele vabalt ja emotsionaalselt, soovib muusikaga tegelda ning mõistab arenemise vajalikkust. Ta oskab kasutada häält isikupäraselt, vabalt, ühtlaselt, puhtalt ning värvikalt vastavalt repertuaarile. Õpilane peab kinni rütmist, tajub ning kasutab erinevaid temposid ning esitab muusikat väljendusrikkalt ning emotsionaalselt, muusikaline lauseehitus on selgelt väljendatud. Õpilane mõistab selge diktsiooni vajalikkust ning kasutab vajalikke võtteid järjepidevalt. Omaloomingulised muusikalised katsetused on analüüsitud. Omandatud repertuaar sisaldab nii klassikalisi kui ka kaasaegseid laule. Laval oskab õpilane käituda väljendusrikkalt, kasutab omandatud näitlejameisterlikkuse võtteid ning kasutab sobilikku lavalist liikumist. Õpilane oskab kasutada helitehnika võimalusi, mõistab mikrofoniga töötamise eripära ning muusikasalvestuse võtteid.

Muusikaõpilane on aktiivne kontserdi- ning muusikalavastuste külastaja ja on saanud aktiivse musitseerimise kaudu eduelamuse ning innustuse edaspidiseks õpi- ning huvitegevuseks.

bottom of page