top of page

NOODIÕPETUS

 

Noodiõpetuse eesmärgiks on kaasa aidata erineva muusikainstrumendi ning laulu eriala õpilaste muusikalisele arengule, arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, analüüsivõimet. Noodiõpetuse õppur suhtub muusikasse teadlikult ning omandab analüüsivõime nii ise interpreedina kui ka muusika haritud kuulajana.

 

Aine õpetamise käigus arendatakse järgmisi oskusi:

Laulmine:

Laulmiseks vajalikud algteadmised: hingamine, fraseerimine, intonatsioon, väljendusrikkus. Astmetaju arendamine. Heliredeli laulmine: tervikuna, tetrakordide kaupa, erinevates taktimõõtudes, rütmiseeritult, kaanonina. Solfedžeerimine. 

Laulmine sõnadega ja/või noodinimedega, transponeerimine, laulmine peast, 

tundmatu harjutuse laulmine. Taktiviipamise skeemid. Mitmehäälsuse arendamine. Heliredelid intervallides (terts, sekst jne.). Intervallide laulmine kahehäälselt. 

Akordide laulmine 3-4-häälselt. Järgnevuste laulmine. Mitmehäälsed harjutused (sh. kaanonid). Saatega laul.

Rütm:

Rütmis liikumine. Rütmisilpide omandamine. Rütmiharjutused ühele ja kahele käele. Rütmi koputamine koos taktiviipamisega. Ostinato rütmid - laulusaatega. Saaterütm laulule. Rütmikaanon. Lihtsamad rütmipartituurid.

Suuline analüüs:

Rütmianalüüs. Meloodiaanalüüs. Vormianalüüs. Laadi ja/või helistiku analüüs. Intervallide analüüs. Akordide analüüs. Dünaamika analüüs.

Diktaat:

Meloodiline diktaat. Rütmidiktaat. Mäludiktaat. Kiirusdiktaat astmete tabamiseks. kahehäälne diktaat.

Improvisatsioon:

Meloodia improvisatsioon: antud tekstile, läbivõetud teemale (astmed, helistik, akord jne.), antud rütmile. Rütmi improvisatsioon: õpitud taktimõõdus, teatud rütmigruppidega, õpitud meloodia saateks, lihtsamad rütmipartituurid. Saate improvisatsioon: bass antud meloodiale, teine hääl antud meloodiale, põhikolmkõlade bassi saade.

Itaaliakeelsed oskussõnad:

Tempode nimetused. Tempomuutused. Dünaamika. Iseloomu väljendavad sõnad.

 

Läbivõetud teemade süvendamine ja kinnistamine jätkub igal järgmisel astmel.

 

Kitarr 1.png
bottom of page