top of page

ÕPPEKORRALDUS

ÕPPEKORRALDUS 2023/ 2024 õppeaastal
Õppetöö toimub lühemate ja pikemate kursustena septembrist 2023 kuni juuni 2024.

Kursuse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (45 min).
Kõigil õppijatel on jõuluvaheaeg 21. dets 2023 – 7. jaan 2024. Riigipühadel on kool suletud ja õppetööd ei toimu.

Teiste koolivaheaegade kohta annavad infot õpetajad.


Õppetöö toimub vastavalt rühma tunniplaanile. Õpetaja puudumise tõttu ära jäävad tunnid viib läbi asendusõpetaja või tehakse tund õpetajaga kokkuleppel ette või tagantjärele.
Muusikaosakonnas on kooli kontsertidel osalemine (esinemine, kuulamine-vaatamine) õppetöö osaks.


Kursuse lõpetaja saab JTEK tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 80% kursuse kontakttundides (keeleõppijad lisaks sooritanud vahetestid ning lõputöö). Tunnistusi säilitatakse koolis üks aasta.

KOOLITUSLEPING JA ÕPPEMAKS
Kursustele registreerumisel sõlmitakse kooli pidaja (Pärnu Vabahariduskeskus SA) ja õppija / õppija esindaja vaheline koolitusleping, milles on sätestatud poolte kohustused ja mille alusel esitatakse e-postiga arve.  Isikuandmete muutumisest palume kooli teavitada. 


Kui õppijal ei ole võimalik kursusel jätkata, palume esitada kirjaliku avalduse. Leping lõpetatakse avalduse esitamise kuu viimasel päeval.


Hinnakirjas näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 6 õppijaga õpperühmale. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem, kursusetasu ei muudeta.


Tasumine toimub arve alusel vastavalt hinnakirjale. Võimalik on tasuda täies ulatuses õppetöö alustamisel või võrdsetes osades õppeperioodi jooksul. Õppemaksu maksmisel märkida selgitusse arve number, õppija nimi ja õppegrupi nimetus.


Tasutud õppetasu saab esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse § 26

(huvikoolis õppija koolituskulu, kui ta on selle tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 a vanune ja täiskasvanutel ainult keeleõppe koolituskulu).

Õppijate ja koolitajate andmeid kasutame vastavalt isikuandmete kaitse seadusele https://www.riigiteataja.ee/akt/12909389

ÕPPETÖÖST PUUDUMINE
Kui õppija puudub tunnist mõjuval põhjusel, teatada sellest hiljemalt 24 t enne tunni algust Stuudium keskkonnas https://janatrink.ope.ee 

Ootamatu haigestumise või asjaolu ilmnemisel teatada sellest esimesel võimalusel info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884.


Vähem kui 24-tunnise etteteatamise korral pole koolil kohustust tundi järele teha. Puudutud tundide eest tagasimakset ei tehta ning ka õppetasu suurus tundidest puudumisel ei muutu.


Individuaalõppes tehakse mõjuval põhjusel puudutud tunnid järele kokkuleppel õppija ja õpetajaga.


Kui õppijal ei ole pikemaajalise haiguse tõttu tundide järele tegemine võimalik, saab esitada avalduse  järgmise makseperioodi õppemaksusumma ümberarvestamiseks.


LISAKS
Info, mis on oluline kooli kõigile õppijaile, avaldatakse Stuudium keskkonnas, kodulehel www.janatrinkerakool.ee, teadetetahvlil ja kooli Facebook grupis. Kõik küsimused ja ettepanekud on oodatud kantseleis või e-aadressil info@janatrinkerakool.ee


Kooli ruumides kanname vahetusjalatseid.

28.JPG
KINKEKAART

Kui soovite mõnele suurele või väikesele heale lapsele kinkida võimaluse uue keele või pillimängu õppimiseks, nt hääleseadetundide saamiseks vms, siis saate soetada

JTEK KINKEKAARDI

teile sobiva summaga. 

Nimetu.png
bottom of page